دانش آی آر
اختيارات استانداران افزايش يافت
تعداد بازدید : 587
با هدف افزایش اختیارات استانداران، برخی اختیارات هیات وزیران از جمله مسئولیت بازنگری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و صدور مجوز استخدامی استانها به کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور و عضویت استانداران منتخب استانها تفویض شد. به گزارش گروه علوم سیاسی به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با شماره 11034/ت34918هـ از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است، کارگروهی به مسئولیت وزیر کشور و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتـماعـی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و سه نفر از استانداران به انتخاب آنها تشکیل و اختیارات هیات وزیران به شرح زیر به وزیران عضو کارگروه یادشده تفویض می ‌گردد: 1ـ بازنگری و اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی، موضوع تصویب‌ نامه شماره 28503/ت33393 هـ مورخ 1/5/1384، موضوع اختیارات هیات وزیران مندرج در ماده (70) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ 2ـ ایجاد پست سازمانی و صدور مجوز استخدامی جهت تقویت تشکیلات استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها و سازماندهی واحدهای جدیدالتأسیس تقسیماتی، موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی ـ مصوب 1366 ـ و بند «‌الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور. 3ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتقال نیروهای شاغل در کمیسیونهای تعزیرات حکومتی گندم و آرد و نان استانها به وزارت بازرگانی و همچنین انعقاد و تمدید قرارداد خرید خدمت کارکنان ادارات اتباع و مهاجرین خارجی. تبصره ـ در تصمیم گیری در خصوص این بند، وزیر بازرگانی با حق رأی به ترکیب کارگروه یاد شده اضافه می ‌شود. ملاک تصمیم‌ گیری در خصوص موارد مزبور موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه یادشده است و مصوبات آن در صورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می ‌باشد.
تاریخ درج : 1385/2/13
منبع خبر :
نام : شهر :