مقاله ها
نویسنده : حمید رضا احمدیان
بازدید : 691

آموزش و نگرش توسعه آن در جامعه دانایی محور
حمید رضا احمدیان
چکیده: عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشـته خـود را
نیازمند به داشتن اطلاعات برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیاز میدانـ . اطلاعـات بـا زنـدگی بـشر
آمیخته شده پدیدهای اجتماعی میباشد. علت اطـلاق اصـطلاح "عـصر اطلاعـات" بـه دوره حاضـر بـه دلیـل
گستردگی میزان اطلاعات سرعت تبادل آنها ازطریق محمل های اطلاعاتی مختلف میباشد. در این دوره بشر
بیش از پیش خود را نیازمند به داشتن اطلاعات برقراری ارتباط با جوامع دیگر برای کـسب اطلاعـات میدانـد.
این حجم گسترده اطلاعات چگونگی تبادل آن جامعه امروز را درآستانه ورود به فرهنگی قـرارداده اسـت کـه
درآن آموزش اطلاعات دانش محورهای اصلی پیشرفت جامعه خواهند بود. امروزه اطلاعات جـایگزین تمـامی
عناصر تعیینکننده انقلاب صنعتی شده است.
امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطلاعاتی ارتباطی مختلف پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتبـاط تبـادل
سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود
را در هر زمینهای دریافت میکنند. اما بی شک بیشترین تـاثیر پدیدآمـدن فنـاوری هـای اطلاعـاتی ارتبـاطی
برمحیط های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات ارتباطات درآمـوزش سـبب شـده اسـت تـا محـیط
آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظـور آمـوزش
گسترش دانش به گونهای فزاینده ازطریق رایانه امکانپذیر شود. بـا ظهـور گـسترش اینترنـت،این رسـانه بـه
عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی آموزش مورد استفاده قرارگرف . مهمترین ویژگی ایـن دوره
گسترش شبكه اطلاعاتی در ابعاد جهانی، پیشرفت شكوفایی شگفتی انگیز «فناوری اطلاعات» است. در تـار
بزرگ جهانگستر ضیافتی برپاست: ضیافتی از دادهها دانستهها، دانش دانایی، پرسشها پاسخهـا. هـركس
که برای وی میتواند زیانبار باشد. یکی از بزرگترین چالش های موجود در این مقوله نبود برنامه فرهنگی مناسب
برای آموزش استفاده صحیح جوانان از اینترنت میباشد. [مجیدابهری، تهران، 1382 [اینکـه درجوامـع مـصرف
کننده درهر برههای از زمان انسان در یوق استعمار فناوریهای جدید قرار میگیرد امری طبیعی است. متاسـفانه
آنچه که جوان امروزی در اینترنت میبیند مدلها الگوهایی است که با فرهنگ، اجتماع دین وی ناهماهنگی
دارد یک نیازمندی کورکورانه از طرف جوانان ایرانی به این پدیده نو به وجود آمده است. این پدیده استعماری،
فرهنگ استعماری را به همراه خود خواهد داشت آن را به جوان ما تلقین می کند. اسـتفاده از ابـزار اینترنـت
ابزارهای فناوری برای جوانان میتواند هردو شکل مفید مضر بودن را باخود بـه همـراه داشـته با شـد،همچون
آتشی که برخی از آن غذا تهیه میکنند برخی دیگـر بـه وسـیله آن خانـه خـود را آتـش میزننـد . [جعفـری–
تهران،1383 [ اینترنت از دهه 1990 میلادی به مقولهای جدی تبدیل شد بطوریکه کشور چین در سـال 2000
میلادی براساس قانون مجلس خود، دور ها پیش دبستانی را موظف کر که از سال 2001میلادی نسبت بـه
آموزش دانش آموزان مقاطع دبستانی پیش دبستانی اقدام کنند که در نتیجه، این آموزش جـزء مـوارد درسـی
آنها قرار گرفت.اما در ایران این اتفاق هنوز صورت نگرفته است اگر میخواهیم کـه اسـتفاده از اینترنـت را بـه
نحو سالم مفید در میان جوانان کشور گسترش دهیم باید آمـوزش نحـوه اسـتفاده صـحیح از آن را در مقـاطع
مختلف تحصیلی آغاز کنیم.

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود