مقاله ها
نویسنده : محمدرضا قائمقامیان، علیرضا نوجوان
بازدید : 511

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

مطالعه پراكندگی خسارت در زلزله‌های مختلف مبیـّن اهمیت تأثیر ساختگاه بر مشخصات زمین‌لرزه می‌باشد. امواج زلزله در هنگام انتشار از سنگ بستر به سطح زمین تحت اثر خصوصیات دینامیكی آبرفت در فركانس‌های خاصی تقویت و یا تضعیف می‌شوند. در صورت برابری این فركانس با فركانس طبیعی سازه، پدیده تشدید رخ می‌دهد که این پدیده سازه را تخریب می‌کند. در این تحقیق، اثر ساختگاه با استفاده از نگاشتهای ثبت‌شده در زمین‌لرزه داهوئیه در27 ایستگاه شتابنگاری واقع درمحدوده 54 تا 59 درجه طول ‌و 29 تا 32 درجه عرض‌ جغرافیایی بررسی شده‌است. در این بررسی، ابتدا تابع بزرگنمایی ساختگاه با استفاده از نسبت طیفی مؤلفه افقی به قائم (HV/SR) در حوزه فرکانسی محاسبه شده‌است. سپس با استفاده از تابع بزرگنمایی محاسبه‌شده در هر ساختگاه، فرکانس غالب ساختگاه تعیین و بر اساس فرکانس غالب به‌دست‌آمده، ساختگاههای مورد مطالعه طبقه‌بندی گردیده‌است. بر اساس این طبقه‌بندی از مجموع 27 ایستگاه ثبت‌کننده زلزله اصلی زرند، 5 ساختگاه در طبقه خاکهای با سختی متوسط (گروه III) و 22 ساختگاه در طبقه نرم (گروه IV) قرار گرفتند. به‌منظور مقایسه نتایج نیز از روشهای آیین نامه 2800 وUBC،1997 استفاده شده‌است. پس از دسته‌بندی ساختگاهها، طیف پاسخ شتاب برای مؤلفه‌های افقی و قائم نگاشت ثبت‌شده در هر طبقه‌بندی محاسبه شده‌است. پس از آن طیفهای پاسخ محاسبه‌شده برای مؤلفه افقی در ساختگاههای هر طبقه با طیفهای طراحی ارائه‌شده در آیین‌نامه 2800 ویرایش اول (مصوب 1366)، ویرایش دوم (مصوب آذرماه 1378) و ویرایش سوم (مصوب 1384) مقایسه شده‌است. این مقایسه مبیـّن آن است که طیفهای ارائه‌شده در ویرایش سوم آیین‌نامه 2800 همخوانی خوبی با نتایج تجربی نشان می‌دهند.

 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *