صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي رابطه افسردگي و سطح توکل بر خداوند در دانشجويان شهر بيرجند
تعداد بازدید : 156
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

زمينه و هدف: افسردگي ماژور امروزه علت اصلي ناتواني در سراسر دنيا محسوب مي شود و رتبه چهارم را در ميان رده علت اصلي بار جهاني بيماريها به خود اختصاص داده است. شيوع افسردگي در تمام عمر براي مردان %15 و براي زنان %25 گزارش شده است. پژوهشهاي مختلف بيانگر اين مساله است که بهره جستن از رويکردهاي مذهبي، نقشي کارآمد و موثر درمان اختلالات رواني دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه بين افسردگي به عنوان يک اختلال رواني و سطح توکل به عنوان يکي از پايه هاي تفکر ديني در بين دانشجويان انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، 400 نفر از دانشجويان دانشگاههاي شهر بيرجند توسط دو پرسشنامه آزمون افسردگي بک (21 سوال) و پرسشنامه استاندار توکل (24 سوال) مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمونهاي آماري Chi-Square، آناليز واريانس و t مستقل در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: %43 افراد مورد مطالعه فاقد افسردگي، %22.1 کمي افسرده، %10 نيازمند مشاوره با روانپزشک، %16.6 نسبتا افسرده و %8.2 افسردگي داشتند. %65.8 از دانشجويان مورد مطالعه از سطح توکل متوسط و تنها %14.3 از سطح توکل بالايي برخوردار بودند. بين ميزان افسردگي و سطح توکل دانشجويان مورد مطالعه ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.001)؛ به طوري که هر چه ميزان توکل دانشجويان بيشتر مي شد، از نمره افسردگي کاسته مي شد. بين ميزان افسردگي و سطح توکل دانشجويان مورد مطالعه با متغيرهاي جنس، رتبه تولد، سن، تحصيلات، در قيد حيات بودن والدين و... ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که در بين دانشجويان مورد مطالعه افسردگي وجود دارد اما ميزان آن با سطح توکل متغير است؛ بنابراين مي توان پيش بيني کرد که اعتقادات مذهبي، علاوه بر کاهش شيوع، در سير و پيش آگهي اختلال افسردگي نيز نقش مثبتي ايفا مي کند و چون دانشجويان به عنوان بدنه فرهيخته اجتماع به شمار مي آيند، هر چه توکل به خداوند و احساس آرامش در اين افراد بيشتر باشد، از سلامت روحي و رواني بهتري برخوردار خواهند بود؛ همچنين با توجه به اين که مذهب يک منبع حمايتي براي افراد است، بنابراين اتکا به باورها و فعاليتهاي مذهبي در کنترل تنش هاي هيجاني و ناراحتيهاي فيزيکي موثر مي باشد.

 
نویسنده: دكتر محمدرضا ميري- مهدي عبدالرزاق نژاد- محمدرضا حاجي آبادي- زهرا سورگي- خديجه قاسمي
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره چهاردهم – شماره 4 - شماره پياپي 33 – زمستان 1386
تاریخ : زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد