مقاله ها
نویسنده : دكتر حسین عقیلی ، دكتر جلیل مدرسی ، دكتر محمدحسین توده زعیم
بازدید : 727

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

 مقدمه: درمان ارتودنسی با خطر ایجاد تحلیل ریشه همراه است. هدف این مطالعه تعیین نقش عوامل مرتبط در ایجاد تحلیل متوسط و شدید ریشه در افراد درمان شده با دستگاه ارتودنسی ثابت است.
روش: این مطالعه مورد ـ شاهدی بر روی 70 نفر از افراد با تحلیل ریشه و 70 نفر به عنوان گروه شاهد كه در یكی از مطب های خصوصی شهر یزد طی سال های 1384-1377 تحت درمان ارتودنسی قرار گرفته بودند انجام پذیرفت. افراد گروه شاهد بر حسب سن، جنس، شاخص ANB استاینر، طول درمان و كاربرد هدگیر با گروه مورد مطابقت داده شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرونده و شرح درمان مندرج در پرونده بیمار، رادیوگرافی های سفالومتری قبل از درمان و پانورامیك قبل و بعد از درمان ارتودنسی ثابت انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از برنامه SPSS13 و آزمون های آماری Chi-square، Fisher exact – test و odds Ratio انجام شد.
یافته ها : از 140 نفر افراد مورد مطالعه، 70 نفر تحلیل ریشه داشتند. میانگین سنی، توزیع جنسی، ANB، طول درمان و كاربرد هدگیر گروه مورد با گروه شاهد تفاوت آماری معنی داری نداشتند. در گروه مورد 35 و 10 نفر (50%، 30/14%) و گروه شاهد 12 و 1نفر (1/17%، 4/1%) به ترتیب تاریخچه آلرژی و آسم داشتند که رابطه تاریخچه آلرژی و آسم با تحلیل ریشه به ترتیب با 0.000=P،0.005 =P معنی دار بود. بر اساس odds Ratio محاسبه شده افرادی كه تاریخچه آلرژی و آسم داشته اند به ترتیب 83/4 و 494/11 برابر كسانی كه این پیشینه ها را ذكر ننموده اند مبتلا به تحلیل ریشه شدند. (با حدود اطمینان 95% در محدوده به ترتیب 526/10- 217/2 و 956/1–430/1).
نتیجه گیری: این مطالعه وجود همراهی بین تاریخچه آسم و آلرژی و تحلیل ریشه را نشان می دهد، اما برای تایید این مطلب به مطالعات تجربی و كنترل شده نیاز می باشد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود