صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
تعداد بازدید : 640
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 توليدات خانگي روستايي يكي از شاخه هاي مهم فعاليت اقتصادي در كشور است. هم اكنون ميليونها نفر در سراسر ايران، به ويژه در روستاها، به فعاليت در اين زمينه اشتغال دارند كه متأسفانه حاصل تلاش آنها هيچ گاه به طور واقعي در شاخصهاي مربوط به اقتصاد ملي منعكس نمي شود.
استان فارس يكي از استانهاي كشور است كه فعاليت در زمينه هاي توليد خانگي از ديرباز در آن رونق و اهميت بسزايي داشته است و نقش مهمي را در درآمد بخش مهمي از خانوارهاي روستايي ايفا مي كند. شناسايي عوامل مؤثر بر اين نوع فعاليتها، افراد درگير و نقش آن در درآمد خانوار روستايي مي تواند نشان دهنده اهميت توليدات خانگي در جامعه روستايي باشد. اما، در اين زمينه تاكنون مطالعه اي نه تنها در سطح استان كه در ديگر مناطق كشور انجام نگرفته است. بدين منظور، اين تحقيق از نخستين تحقيقاتي است كه به موضوع نقش توليدات خانگي در درآمد خانوار روستايي در استان فارس پرداخته است.
اين تحقيق با بهره گيري از روش پيمايشي مبتني بر پرسشنامه سعي به جمع آوري اطلاعات نموده است. در اين پژوهش از شيوه تطبيقي بهره گرفته شده است به نحوي كه امكان مقايسه خانواده هاي فعال در توليدات خانگي با خانواده هاي غيرفعال در اين زمينه ميسر گردد.
روش نمونه گيري در اين بررسي،‌ نمونه گيري چند مرحله اي بوده است. حجم نمونه در مجموع 705 خانوار روستايي بوده است كه از اين تعداد 353 خانوار فعال در توليدات خانگي و 352 خانوار غيرفعال در زمينه توليدات خانگي بوده اند كه در دهستانهاي مورد مطالعه انتخاب گرديده اند.
نتايج تحقيق نشان مي دهند كه بين تعداد دام خانوار روستايي و فعاليت در توليدات خانگي رابطه وجود دارد. بين برخورداري يا عدم برخورداري از زمين كشاورزي با فعاليت در توليدات خانگي رابطه وجود دارد، به اين معني كه خانوارهايي كه زمين ندارند و يا مقدار زمين آنها ناچيز مي باشد نسبت به خانوارهايي كه زمين كافي دارند، نقش فعالتري در توليدات خانگي دارند.
ويژگيهاي اختصاصي خانوارهاي فعال در توليدات خانگي نشان مي دهد كه بين ميزان درآمد كم و تعداد زياد اعضاي خانوار (فرزندان و افراد تحت تكفل) با فعاليت خانگي رابطه وجود دارد، به اين معني كه افزايش تعداد خانوار باعث افزايش هزينه زندگي و همين امر موجب ناكافي شدن درآمد اين خانوارها مي شود و يگانه منبع تأمين كمبود مخارج خانواده هاي پاسخگويان،‌فعاليت ساير افراد در زمينه توليدات خانگي مي باشد.
بررسي ويژگيهاي افراد خانوار روستايي شركت كننده در توليدات خانگي نشان مي دهد كه اكثر مشاركت كنندگان در اين فعاليت را زنان تشكيل مي دهند، در حالي كه در خانوارهاي غيرفعال در توليدات خانگي، اكثريت را مردان تشكيل مي دهند.
درباره آنچه به سهم درآمد حاصل از فعاليت خانگي در هزينه هاي خانوار بر مي گردد، 60.3 درصد از پاسخگويان اظهار داشته اند كه درآمد ناشي از توليد كالاهاي خانگي كمتر از يك سوم هزينه هاي آنها را تأمين مي كند و نزديك به 30 درصد گفته اند كمتر از نيمي از هزينه ها را درآمد ناشي از توليدات خانگي تآمين مي كند. فقط 2.3 درصد اظهار داشته اند آنها تمامي هزينه هاي خانواده را از طريق درآمد حاصل از فعاليتهاي خانگي تأمين مي نمايند. البته اين امر ناشي از درآمد كم ناشي از فعاليت خانگي مي باشد، زيرا 67 درصد از پاسخگويان درآمد ساليانه حاصل از محل توليدات خانگي را كمتر از 400 هزار تومان ذكر كرده اند.
در پايان بايد به انتظارات خانوارهاي مورد مطالعه در مورد نحوه تأمين امكانات توليد اشاره كرد كه مي تواند در برنامه ريزي هاي توسعه فعاليتهاي توليدي خانگي از اهميت بسزايي برخوردار باشند. با توجه به اين كه شيوه فعاليت خانوارهاي روستايي مورد مطالعه، در توليدات خانگي به شيوه سنتي و يا مزدي بوده است، توجه به اين نكته در اتخاذ سياستها مي تواند باعث رونق فعاليت در زمينه توليدات خانگي گردد.

 
نویسنده: جهانگير جهانگيري ، احمد عبدالهي
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 31-30 پاييز و زمستان 1381
تاریخ : پاييز و زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ عوامل موثر بر ايجاد فاصله نسل ها و دوري از وفاق اجتماعي تحليلي از ديدگاه جامعه شناسي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد