صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ رهيافت روان شناسي اجتماعي در مورد تفاوت هاي جنسي در رفتار انحرافي
تعداد بازدید : 555
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


با آغاز ربع چهارم قرن بيستم تفاوتهاي جنسي دررفتاراجتماعي، به ويژه تفاوت در رفتارانحرافي و پايداري آن در فرهنگهاي مختلف توجه روان شناسان اجتماعي را به خود جلب کرد. مطالعات آنها نشان داد که جامعه نقش موثري در اين تفاوتها دارد. آنها جنسيت را به عنوان مفهومي اجتماعي و فرهنگي به طور نسبي، در ارتباط با ساير پديده ها مورد ارزيابي قرار دادند و نه مفهومي زيست شناختي. در تبيين تفاوتهاي جنسي در رفتار اجتماعي نيز بيش از آنکه به عوامل زيستي و روان شناختي بپردازند، متغيرهاي اجتماعي و مولفه هاي فرهنگي را مورد توجه قرار دادند. به لحاظ تاريخي، ميزان جرايم مردان، به استثناي برخي جرايم نظير فحشا به مراتب بالاتر از زنان بوده است. در سال 1997 ميلادي، 78 درصد کل جرايم ثبت شده درايالات متحده آمريکا را مردان مرتکب شده اند که 5/74 درصد آنها جرايم شديد بوده است. (17) اگرچه، پيمايش هاي بين المللي نشان مي دهد که به ازاي هر زن مجرم 15 مرد مجرم وجود دارد، ولي تمايل اصلي گروههاي طرفدار جنسيت، بحث روي حداقل تفاوتهاي جنسي در رفتاراجتماعي است. در مقابل جهتگيري، و تفاوتهاي اغراق آميزي که طرفداران تبيين هاي زيستي و رواني در رفتار اجتماعي زنان و مردان گزارش نموده اند، روان شناسان اجتماعي مدافع تساوي حقوق زن و مرد به تبيين هاي اجتماعي و فرهنگي توجه نموده و معتقدند که بايد در مورد زنان تغيير نگرش به وجود آيد و زنان بايد در شخصيت، تمايلات رفتاري وتوانايي هاي ذهني مساوي مردان تلقي شوند. اين مقاله از يک طرف تبيين هاي زيستي و روان شناختي و از طرف ديگر تبيين هاي فرهنگي و اجتماعي را در مورد تفاوتهاي جنسي در رفتارانحرافي بررسي مي کند.

 
نویسنده: حبيب احمدي
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 23-22 پاييز و زمستان 1379
تاریخ : پاييز و زمستان 1379
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد