دانش آی آر
دانشمندان سوئيسي/ ساخت ساعت ژنتيكى
تعداد بازدید : 568
دانشمندان سوئیسی موفق به تولید مدارهایی ژنتیكی برای ساخت ساعتی مصنوعی شده اند.

دانشمندان انستیتو فناوری بازل سوئیس با استفاده از فرآیند پیچیده ای برای اتصال ژنها با یكدیگر موفق به ارائه مجموعه مداراتی شده اند كه نمونه آن در طبیعت ساخته نمی شود.

به گفته دانشمندان این فرآیند مستلزم مكانیسمی همانند سیم كشی و اتصالات مداری میان ژنها با یكدیگر برای ایجاد مجموعه مدارهایی خاص است كه صورت طبیعی آن در طبیعت ساخته نمی شود.

به اعتقاد محققان این كشف جدید می تواند در آینده نزدیك امكان ارائه زمان سنج های سلولی مصنوعی را برای دانشمندان فراهم كند كه در مكانیسم رهاسازی داروها طی شلیك های زماندار نقش بسیار مهمی دارند.

دانشمندان معتقدند دستاورد مهم دیگر این پژوهش، درك وسیعتری از اوسیلاتورها یا مكانیسمهای نوسان ساز را در پی خواهد داشت كه كاركردهای بدنی نظیر چرخه خواب و بیداری انسان را كنترل می كنند.

به گفته دانشمندان این نوسانگر مصنوعی كه همانند نوع طبیعی آن ولی مركب از مواد متشكله مصنوعی است، می تواند تولید پروتئین فلورسنتی را در سلول تخمدان یك موش همستر روشن و خاموش كند.

براساس گزارش نیچر، دانشمندان بر این باورند بوجود آوردن نوسانگری با مكانیسم راه اندازی زمان دقیق می تواند پروتئین های حیاتی مثل انسولین را در بهترین زمان در اختیار بدن قرار دهد.
تاریخ درج : 1387/11/3
منبع خبر :
نام : شهر :