دانش آی آر
محدوديت حركت پس از آنژيوگرافي باعث ايجاد كمر درد در بيماران مي شود
تعداد بازدید : 705
محدودیت حركت پس از آنژیوگرافی عروقی كرونر به مدت طولانی جهت پیشگیری از بروز عوارض، باعث ایجاد كمر درد در بیماران می شود.
 به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، "مرتضی رضایی آدریانی" عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی كاشان در مقاله ای به بررسی تاثیر تغییر وضعیت پس از انجام كاترانزیسیون تشخیص قلبی بر ضربان قلب و فشار خون بیماران پرداخت.

در این مقاله آمده است، درد به عنوان یك عامل استرس زا باعث فعال شدن سیستم سمپاتیك و در نتیجه افزایش ضربان قلب و فشار خون می شود، به همین منظور این پژوهش جهت تعیین تاثیر تغییر موقعیصت بر ضربان قلب و فشار خون بیماران پس از انجام آنژیوگرافی كرونر انجام گرفته است كه یافته های این پژوهش نشان داد كه ضربان قلب و میانگین فشار خون در ساعت شش و هشت پس از آنژیوگرافی به میزان معنی داری در گروه آزمون كمتر از گروه شاهد است و روند تغییرات ضربان قلب و میانگین فشار خون در زمان های مختلف پس از آنژیوگرافی تفاوت معنی داری را در هر یك از گروه های شاهد و آزمون نشان می دهد.

گفتنی است، تغییر موقعیت بیماران پس از آنژیوگرافی براساس پروتكل ارائه شده عملی و احتمالا بدون خطر است و با كاهش درد باعث پایدار ماندن شرایط همودینامیك در بیماران مبتلا به بیماری های عروقی كرونر قلب كه تغییرات شرایط همودینامیك در آنها می تواند تهدید كننده زندگی باشد، می شود.
تاریخ درج : 1387/10/24
منبع خبر :
نام : شهر :