دانش آی آر
محققان دانشگاه واشنگتن/ ف عامل توليد ماده آسپيرين در گياهان
تعداد بازدید : 689
كلسیم در گیاهان بیمار پس از اتصال به پروتئین كالمودولین، تولید اسید سالیسیلیك می كند كه یكی از نزدیكترین عوامل شیمیایی به آسپیرین است .
محققان دانشگاه واشنگتن با مطالعه بر روی گیاهانی كه در برابر خطرات به صورتی طبیعی به تولید نوعی آسپیرین در سلولهای خود می پردازند دریافتند كه عامل اصلی تولید این دارو، ماده كلسیم است.
مطالعات جدید نشان می دهد كلسیم در گیاهان بیمار پس از اتصال به پروتئینی به نام كالمودولین، تولید اسید سالیسیلیك می كند. اسید سالیسیلیك یا SA یكی از نزدیكترین عوامل شیمیایی به آسپیرین است و در گیاه به عنوان یك سیگنال مولكولی عمل كرده و یك سری از واكنشها را به منظور محافظت از گیاه در برابر تهدید های خارجی فعال می كند.
به گفته محققان گیاهانی كه SA تولید می كنند از صدها سال پیش شناسایی شده بودند اما نقش كلسیم در این گیاهان تا به حال نامشخص باقی مانده بود.
محققان با بررسی ساختار این گیاهان دریافتند كه كلسیم در میان سلولهای گیاهان نقش یك دربان را به عهده دارد كه سطح تولید SA را كنترل كرده و با هدایت اطلاعات ورودی گیاه را در برابر حملات بیماریها و آفات حمایت می كند.
آزمایشها نشان می دهند گیاهان نرمال و سالم سطح پایینی از SA را در میان سلولهای خود دارند. زمانی كه سطح این ماده افزایش می یابد به این معنی است كه گیاه در برابر فشارهای محیطی و یا حملات آفتها قرار گرفته است.
به گفته محققان در مواجه با خطر به دلیل عدم توانایی در گریختن از مهلكه، گیاهان سیستم های درونی حفاظتی خود را از قبیل SA فعال ساخته و از خود محافظت می كنند. این ماده اقدامات محافظتی را از جمله واكنشهای فوق حساس به گیاه القا می كند. در این شرایط سلولهای اطراف عوامل بیماری زا و یا آفت می میرند و با تشكیل حصاری سلولی از انتشار این عوامل به كل گیاه جلوگیری می كنند. این ماده همچنین مقاومت اكتسابی را نیز در گیاه فعال می كند، خصوصیتی كه گیاه را در برابر حمله های آتی بیماریها مصون می سازد.
وجود این ماده در سلولهای گیاهان از سرعت رشد گیاه به شكلی كاملا محسوس می كاهد و به همین دلیل سطح SA در گیاهانی كه در محیط امن زندگی می كنند بسیار پایین است. همچنین تنظیم میزان پروتئینی به نام AtSR1 در گیاه نیز می تواند در كاهش میزان ماده SA و افزایش رشد گیاه موثر واقع شود.
تاریخ درج : 1387/10/23
منبع خبر :
نام : شهر :