دانش آی آر
خورشيد مصنوعي توليد مي شود
تعداد بازدید : 679
انفجار دیواره چاشنی سوختی واكنش برابر و معكوسی را برای تحت فشار قرار دادن سوخت ایجاد می كند و این فشار تا زمان آغاز همجوشی گداختی هسته ای ادامه خواهد داشت.
محققان موسسه NIF در آمریكا تلاش می كنند به منظور كشف راه حلی برای كمبود قریب الوقوع انرژی در زمین، خورشیدی مصنوعی را بر روی سیاره زمین به وجود آورند.
به گفته محققان موسسه NIF تكمیل چنین طرحی در كمتر از 100 سال ممكن نخواهد بود اما محققان بر این باورند با ذخیره انرژی نهان فعل و انفعالات درونی خورشید و انرژی همجوشی هسته ای، می توان دستیابی به چنین هدف بزرگی را تسهیل كرد.
در حال حاضر محققان قصد دارند بهار سال آینده واكنش هسته ای در این ستاره دست ساز را در محیط آزمایشگاه و با استفاده از اشتعال آن فعال سازند. هدف نهایی از این پروژه تولید حرارتی بالغ بر 100 میلیون درجه سلسیوس و فشاری چند بیلیون برابر فشار موجود بر روی زمین با استفاده از قطره ای كوچك از سوخت است.
درصورتی كه این آزمایش با موفقیت به انجام برسد، می توان از آن به عنوان اولین قدم در راه احداث نیروگاه های انرژی همجوشی هسته ای و بهره برداری از انرژی نامحدود هسته ای استفاده كرد.
به منظور انجام این آزمایش دانشمندان از اشعه لیزر به منظور تمركز انرژی الكتریكی استفاده كرده و در محفظه عملیاتی به وسعت 32 فوت، انفجاری با قدرت 10 برابر انرژی مولد انفجار ایجاد خواهند كرد. شرایطی كه مشابه آن در خورشید نیز وجود دارد.
اشعه لیزر مورد استفاده در 192 شعاع مجزا تابیده خواهند شد و با تبدیل به اشعه ماورا بنفش، بر روی محفظه ای در مركز اتاقی پوشیده شده از آلومینیوم و بتن متمركز خواهد شد. زمانی كه شعاعهای لیزر به داخل كپسول تابیده می شوند امواجی پرقدرت از اشعه ایكس ایجاد می كند كه در كمتر از یك بیلیونیم ثانیه، چاشنی سوختی تحت فشار قرار گرفته و دیواره خارجی آن منفجر می شود.
انفجار دیواره چاشنی سوختی واكنش برابر و معكوسی را برای تحت فشار قرار دادن سوخت ایجاد می كند و این فشار تا زمان آغاز همجوشی گداختی هسته ای و تولید حجم وسیعی از انرژی ادامه خواهد داشت.
تاریخ درج : 1387/10/9
منبع خبر :
نام : شهر :