دانش آی آر
جوشن كبير به نظم درآمد
تعداد بازدید : 546
هنرمند متعهد اصفهانی دعای جوشن كبیر را به نظم درآورد.
مریم آیتی پورگوینده خبر مركز اصفهان ، دعای جوشن كبیر را با 621 بیت ، در قالب مثنوی به مدت شش ماه سرود.
وی هم اكنون مشغول به نظم درآوردن دعای كمیل ، دعای سمات و زیارت عاشورا است و قصد دارد در آینده كل مفاتیح الجنان را به نظم در آورد.
خانم آیتی پور هدفش از این اقدام را رضای خداوند و ترویج فرهنگ دعا و تشویق بیشتر مردم به ویژه جوانان به این امر دانست.
تاریخ درج : 1387/6/30
منبع خبر :
نام : شهر :