دانش آی آر
بررسي اثر درماني ژل 5% روغن درخت چاي(Cinere Anti Acne Gel) در مقايسه با ژل اريترومايسين 2% در درمان آكنه
تعداد بازدید : 1652
آكنه ولگاریس به طور معمول با داروهای آنتی بیوتیك موضعی درمان می شود ولی متاسفانه در دهه های اخیر گزارشهای متعددی مبنی بر ایجاد مقاومت باكتریایی به آنتی بیوتیك های رایج مانند اریترومایسین ارائه گردیده است. اخیراً عصاره روغن درخت چای (TTO) به عنوان یك عامل آنتی باكتریال موضعی مؤثر در درمان عفونتهای پوستی نظیر آكنه معرفی شده است. مطالعه اخیر به منظور بررسی میزان اثر بخشی این عصاره در مقایسه با اریترومایسین موضعی در درمان آكنه طراحی گردید. به همین منظور 60بیمار داوطلب در محدوده سنی 15-30 سال انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شده و تحت درمان با ژل %5روغن درخت چای‏‏TTO) ) و یا ژل %2اریترومایسین قرار گرفتند. دارو به صورت موضعی دو بار در روز تجویز و پس از چهار هفته درمان بیماران مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند. شدت وتعداد ضایعات آكنه ای قبل و پس از دوره درمان جهت هر بیمار ثبت گردید. میانگین كاهش در تعداد ضایعات آكنه در گروه درمان شده توسط روغن درخت چای به میزان معنی داری بالاتر از گروه درمان با اریترومایسین بود (P<0.001). در عین حال در گروه درمان با روغن درخت چای، %87/5 بیماران، بیش از %50كاهش در تعداد ضایعات آكنه داشتند كه به میزان معنی داری بیشتر از گروه درمان شده با اریترومایسین بود (P<0.01-53.8). درصد بیمارانی كه به علت شدت عوارض جانبی در گروه اریترومایسین ناگزیر به قطع مصرف دارو شده بودند (Drop Out Rate)، به میزان معنی داری بیشتر از گروه درمان شده با روغن درخت چای بود (P<0.01). تفاوت معنی داری در میزان شیوع عوارض جانبی و درصد عود مجدد پس از قطع درمان بین دو گروه مشاهده نگردید. این نتایج نشانگر این نكته است كه ژل %5 روغن درخت چای یك داروی موضعی مؤثر و مطمئن جهت درمان موارد خفیف تا متوسط آكنه ولگاریس می باشد.آكنه - روغن درخت چای-اریترومایسین
تاریخ درج : 1385/4/16
منبع خبر : لابراتوارهاي طبيعت زنده
نام : شهر :