مقاله ها
نویسنده : مهندس عقیل ملکی‌فر ـ دکتر نادر شریعتمداری
نویسنده : عقیل ملکی‌فر
نویسنده : سمیرا عباسعلی پور
نویسنده : عباس احمدی
نویسنده : على شیرخانى
مترجم : یوسف جمسی
نویسنده : دكتر فیروز توفیق‌
نویسنده : ا. ماسینی
مترجم : سید جعفر سجادیه‌
نویسنده : جمال‌ هاشمی‌
نویسنده : دكتر فریدون‌ بركشلی‌
نویسنده : حمید سهرابی‌
نویسنده : Dr. Arash Shahin _ Department of Management، University of Isfahan، Iran
نویسنده : سید مهدی مظلوم زاده-مازیار عطاری-یاسر خوشنویس
نویسنده : فرشاد مؤمنى
نویسنده : M.P.Cangemi
مترجم : عفت خضرایی
نویسنده : S. Weinstein
مترجم : عبدالله رمضانی
نویسنده : B. Corning
مترجم : مژگان معتقد
نویسنده : سید حبیب الله طباطباییان و روح اله قدیری
نویسنده : Renee E. McHenry
نویسنده : Alfred C. Weaver
نویسنده : سارا آقازاده، حسین مباركی
نویسنده : علی عطافر- اكبر نیلیپور طباطبائی
نویسنده : فریده پورسلیمانیان
نویسنده : رحمت اله امیرصوفی، روح اله آل شیخ، محمدعلی هادوی
نویسنده : دانیل - بل
مترجم : احد - علیقلیان