شاخص های مقاله ها
نویسنده : رامین یاوری، علیرضا خانچی، حمید رفیعی، محمد قنادی مراغه، میرعلی فرجزاده
نویسنده : سمن الفتی ، الناز بابایی