شاخص های مقاله ها
نویسنده : دكتر نعمت بیلان ، دكتر افشین قلعه گلاب بهبهان
نویسنده : محمد محمدی، رحمانعلی یزدانی، محمد حسین آبادی