شاخص های مقاله ها
نویسنده : رضا برنجكار
نویسنده : ویلیام پى. آلستون
مترجم : على حقى