شاخص های مقاله ها
نویسنده : فریتیوف - شوان
مترجم : فروزان - راسخی