مقاله ها
نویسنده : احمد كوچكزاده-صابر ساعتی
بازدید : 672


واژههای كلیدی
تحلیل پوششی دادهها(dea ،(مجموعههای فازی، برنامهریزی خطی فازی
چكیده
تحلیل پوششی داده ها، یك چارچوب تئوریك را برای تحلیل عملكرد و اندازهگیری كارایی، فراهم میآورد. مدل مذكور شامل مجموعهای از تكنیكهای برنامهریزی خطی است كه مرز كارا را با استفاده از دادههای مشاهده شده بنا میكند و آنگاه به ارزیابی و اندازه گیری كارایی واحد تصمیم ساز میپردازد. مدل تحلیل پوششی دادهها برخلاف بسیاری از مدلهای مرسوم در نظریه اقتصاد خرد، در اندازهگیری كارایی میتواند شامل چندین ورودی و چندین خروجی باشد. مضافاً اینكه به اطلاعات مربوط به قیمت كالاها و خدمات نیازی ندارد. در این
خصوص فرضیه نهفته در مدل اصلی اینست كه دادههای مساله، شامل مقادیر قطعی است و این درحالی است كه این فرض در بسیاری موارد مخدوش است و دادهها فازی و غیر دقیق هستند.
در این مقاله نسخه فازی bcc از مدل تحلیل پوششی دادهها با اعداد مثلثی به همراه روش حل آن ارائه خواهد شد. ایده اصلی بر مبنای تبدیل مدل فازی bcc به مساله برنامهریزی خطی قطعی با بهرهگیری از روش برش آلفا قرار دارد. در این رهگذر، مساله به یك برنامه ریزی فاصلهای تبدیل خواهد شد. در روش پیشنهادی بجای مقایسه، فواصل متغیری در این فاصله تعریف میشود كه نه فقط محدودیتها را ارضاء میكند بلكه در عین حال مقدار كارایی را نیز بیشینه مینماید. 

ادامه در لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود