مقاله ها
نویسنده : امیررضا مرادی - امیرحسین دوائی مرکزی - هوشنگ عیوضی
بازدید : 360

چکیده

تجربیات اخیر کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که پارکهـای علـم و فنـاوری، تـاثیر بسزائی در توسعه اقتصادی دارند. برای حصول این امر لازم است کـه پارکهـای علـم و فناوری با توجه به استعدادهای متنوع در کشور و به صورتی کاملا حساب شده تاسـیس و مورد بهره برداری قرار گیرند. به منظور ارائه رهنمود در تاسیس پارکهای علم و فنـاوری در کشور لازم است که استعداد مناطق مختلف گشور به نحوی علمی و ساحتار یافته مورد ارزیابی قرار گیرد. نکته حایز اهمیت آن است که، در ایـن بررسـی بایـد امکـان کشـف استعداد مناطق مختلف برای تاسیس انواع مختلف پارکها مورد توجه قرار گیرد. با توجـه به آنکه این شاخصها برای انواع پارکها متفاوت اسـت، لـذا انعطـاف پـذیری در تعریـف شاخصها، انتخاب صرایب وزن و بررسیهای بعدی آنها ضروری اسـت. ایـن شاخصـها از جمله شامل آمار دانشگاه ها و رشته های فعال، آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی به تفکیـک رشته و مقطع، آمار شرکتها و صنایع دولتی و خصوصی به تفکیک زمینه های فعالیت، نحوه
دسترسی به راههای ارتباطی، میزان امنیت اجتمـاعی، امکانـات ارتباطـاتی و مخـابراتی، دسترسی به امکانات حاص مرتبط با فعالیت بعضی از انواع پارکها، امکانات شهری و امثال آنها خواهد بود.
آمار و اطلاعات ارائه شده به صورتهای مختلف کمی، کیفـی، توصـیفی وگرافیکـی و بـه صورت استانی بوده و در قالب یک نرم افزار تحت دسته بندی و نمایش قرار گرفته و بـر اساس ضریب اهمیت هر شاخص مورد تحلیل قرار میگیرد. برنامه ارائـه شـده همچنـین قابلیت قرارگیری بر روی شبکه اینترنت را دارد.

مقدمه
تجربیات اخیرکشورهای مختلف جهان نشان میدهد که پارکهای علم وفنـاوری نقـش بسزایی در توسـع? اقتصـادی کشـورها بعنـوان یکـی از حلقـه هـای زنجیـر?? فنـاوری ایفـا میکنند. هدف بسیاری از این ساختارهای نوین، سامان دهی یک محیط فعال برای ایجاد و یا توسعه زنجیره های فناوری به منظور محصول گرایی تحقیقاتی، ایجاد زمینه های ناشی از کار جمعی و حمایت از فعالیتهای هدف دار محققین، نوآوران وشـرکت هـای فعـال در
زمینههای برگزیده فناوری اسـت. گروهـی دیگـر از انـواع پارکهـا عمـدتا رویکـردی اقتصادی داشته و فعالیت آنها بر محور عملیات اقتصادی شکل می گیرد. برای آشـنائی بـا نمونه های موفق از پارکهای موجود در کشورهای آسیائی و اروپائی مـی تـوان بـه پـارک علمی- صنعتی هسین چودرتایوان، پارک و منظقه ویژه فناوری "ام- اس - سی" مالزی، پارک علم وفناوری کمبریج و گرنوبل در انگلستان و پـارک فنـاوری "اس- اس- پـی"
در سنگاپور اشاره نمود

برای تضمین نسبی موفقیت پارکهـای علـم وفنـاوری، لازم اسـت کـه تاسـیس و بهـره - برداری از آنها به صورتی حساب شده و با توجه بـه اسـتعدادهای منـاطق مختلـف کشـور صورت پذیرد. به این ترتیب، بررسی استعداد مناطق مختلـف کشـور بـه نحـوی علمـی و ساختار یافته و به منظور کشف قابلیتهای هر منطقه دراس تقرار انـواع پارکهـا، ضـروری بـه نظر میرسد. بدیهی است که از این منظر، استعداد هر منطقه را بایـد در عـواملی جسـتجو کردکه به نوعی شروع و تداوم فعالیت یک پارک را تحت تـاثیر قـرار مـیدهنـد. گرچـه
برای هر یک از انواع پارک های مذکورشـاخصهـای ارزیـابی متعـددی را مـیتـوان بـر شمرد، ولی به نظرمیرسد که عامل اصلی که از نوعی به نوع دیگر تغییر میکنـد درواقـع میزان اهمیت هر یک از شاخصهای فوق، بر اساس ماموریت پـیش بینـی شـده بـرای هـر مـیتـوان درابتـدا بانگرشـی 1 پارک است. بنابراین برای انجام مطالعات آمایش سرزمینی یکسان به شناسایی عوامل اثرگ ذار پرداخت و اطلاعـات آمـاری مربـوط بـه هـر عامـل را استخراج نموده و سپس با درنظر گرفتن انداز?? تاثیر هر پارامتر (بسـته بـه نـوع بخصوصـی ازپارکهای مورد نظر) این اطلاعات را مـورد تلفیـق و تحلیـل مجـدد قـرار داده و بـر ایـن . در ایـن مقالـه 2 اساس، مزیت مناطق مختلف را برای تاسیس پارکهای فناوری تعیین نمود علاوه بر ارائه تفصیلی عناوین شاخص های مهم آمایشـی پارکهـا، نـرم افـزاری ارائـه مـی - گرددکه قابلیت ذخیره اطلاعات، انتخاب ضرایب وزن برای عوامل اثرگذار، تلفیق وارائ? تصویری نتایج وبا قابلیت استقراربرروی شبک? اینترنت را دارا میباشد

ادامه در لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود