مقاله ها
نویسنده : هدایت كارگر شوركی
بازدید : 337
چكیده:
در این مقاله كوشش می شود تا پس از تشریح ضـرورت توجـه بـه راهكارهـای حقـوقی و مـدیریتی حـل اختلافـات بین المللی در حوزه مالكیت معنوی و فكری ناشی از اجرای پروژه ها و برنام ه های كلان سرمایه گذاری بـین الملـل، به بیان تاریخچه ای از موضوع حمایت از مالكیت فكری و معنوی در دنیای حقوق پرداختـه شـود . در ادامـه، جایگـاه حقوقی اسناد بین المللی موجـود در ایـن زمینـه بررسـی شـده و زمینـه هـای پیـدایش اختلافـات بـین المللـی در سرمایه گذاری و نیز تعاریف آن معرفی می شوند.
ارائه تصویری از وضع موجود نظام سرمایه گـذاری بـین الملـل در نظـام حقـوق بـین الملـل (شـامل كنوانسـیونهای بین المللی/ معاهدات بین المللی دو جانبه و منطقه ای/ موافقتنامه های بین المللی اقتصادی) در بخش بعدی مقالـه انجام خواهد شد. سپس روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه سرمایه گذاری های معنوی و فكـری در دو گروه روشهای كلاسیك و روشهای خاص به تفصیل توضیح داده مـی شـوند ضـمن انكـه روشـهای موجـود بـرای كشورهایی نظیر ایران نیز در قسمتی جدا ارائه خواهند شد. 

در پایــان و پــس از نتیجــه گیــری از مطالــب ارائــه شــده، راهكارهــایی پیشــنهادی در حــوزه مــدیریت و حقــوق (بصورت جداگانه) برای نظام سرمایه گذاری بین المللی در كشورمان توصیه می شوند.
واژگان كلیدی: سرمایه گذاری، حقوق، حقوق بین الملل، مالكیت معنوی و فكری، اختلاف بین المللی

مقدمه:
با گسترده شدن دامنه نفوذ و حوزه عمكلرد فعالیتهای اقتصادی افراد، گروهها و سازمانها از یـك سـو و بـروز شـرایط جدید دنیای مدیریت و اقتصاد در عصر جهانی شدن و حذف مرزهای جغرافیایی و سیاسی از سوی دیگـر چنـین بـه نظر می رسد كه برنامه ها و پروژه های سرمایه گذاری نیز دسـتخوش تحـولات عمیقـی شـده باشـد . از جملـه ایـن تغییرات، فراملی شدن تعاملات و ارتباطات طرفین و ذینفعان برنامه های سرمایه گذاری محسوب مـی شـود كـه بـه سهم خود تبعات و آثار متعددی را از جنبه های مختلف بر كل این سیستم اعمال نموده است.
سرمایه گذاری های بین المللی با همه جلوه های مثبت و امیدواركننده ای كه در پس بهـره گیـری از آنهـا بـه نظـر می رسند بستر پدیداری چالشهای جدید و ناشناخته ای نیز شده انـد كـه رفـع و حـل آنهـا نیازمنـد برخـورداری از توانمندیها و ابزارهای ویژه ای خواهد بود. فراملی بودن دامنه سرمایه گذاری در عصر جهانی شـدن بـه خـودی خـود بوجودآورنده شرایط و چالشهای خاص بوده و از طرفی زمانی كه موضوع مالكیتهای معنوی و فكری مطرح مـی شـود پیچیدگی مضاعفی را سبب می گردد.
آشنایی با روشهای حقـوقی حـل و فصـل اختلافـات بـین المللـی در عرصـه مالكیـت معنـوی و فكـری بـرای نظـام
سرمایه گذاری بین الملل ضرورتی حیاتی و كلیدی در این شرایط جهانی قلمداد می شود كه مقالـه حاضـر در صـدد تحقق این هدف ولو به گونه ای مقدماتی و سطحی تنظیم شده است. 

ادامه در لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود