مقاله ها
نویسنده : كمال سخدری - احسان اصغریان-هانیه خدایی
بازدید : 421


چكیده :
شركتهای كارآفرین امروزه برای بقای خود می بایست در جهت جذب نوآوری نه تنها به طور مستقیم رقابت كننـد بلكه باید با سرمایه گذاران كسب و كار پرمخاطره و كلیه هواداران تفكرات نوآور و كارآفرینانه رقابت كننـد.در ایـن مقاله سعی شده است ابتداً سطوح و مدل های مختلف كارآفرینی شـركتی تشـریح شـده سـپس سـرمایه گـذاری مخاطره پذیر در سازمانها و شبكه ائتلافها با سازمانهای سرمایه گذار كسب و كـا پرمخـاطره و كـارآفرینی شـركتی تشریح خواهد شد
كلمات كلیدی : كارآفرینی شركتی ، سرمایه كسب و كار پرمخاطره ، ریسك پذیری 

مقدمه
و استاپفورد  بادن فولرو در سال 1990 ،سه سطح كارآفرینی شركتی را پیشنهاد كردند. اولین سطح آن ایجاد یك  ، دومین سطح  یا كسب و كار پرمخاطره شركتی  تجارت جدید در یك سازمان موجود می باشد،كارآفرینی سازمانی آن تبدیل و نوسازی سازمان های موجود است و سومین نوع آن سطحی است كه بنگـاه هـای كسـب وكـار قـوانین رقابتی صنعتی را تغییر می دهند. 


ولین نوع آن كارآفرینی سازمانی است كه پرسنل سازمان دارای ایده های جدید می باشـند. و بودجـه آن از طـرف سازمان تأمین می شود و دارای كسب وكار پرمخاطره تجاری در سازمان مـی باشـند . آنهـا هـم كارآفریننـد و هـم پرسنل سازمان ، بنابراین كارآفرینان سازمانی هستند.
نوع دوم آن كارآفرینی با ایجاد واحدهای تجاری فردی در سازمان است كـه بـر روی مشـتریان خـارجی و داخلـی
تمركز دارد و سعی دارد تا براساس واحدهای خود تصمیم گیری كند و منابع را براساس عملكـرد اختصـاص دهـد .
در یك سازمان، می تواند در صورتی كارآفرینانه باشد كه سازمان آنرا به عنوان واحد 5 بنابراین مدیریت منابع انسانی سازمانی كه در خدمت مشتریانی است كه پرسنل سازمان هستند و منابع هرساله براساس مشا ركتشان در سـازمان تخصیص می شود، تعریف كند و تمركز اصلی بر روی مشتری می باشد.
نوع سوم كارآفرینی شركتی زمانی است كه مدیریت ارشد و یا گروه خاص نوآوری در شركت ، به سمت ایده های جدید گرایش داشته باشند. حال چه به صورت ارتباطات پایین به بـالا یـا ازطریـق گروهـی كـه پرسـنل را بـرای  ایده پردازی و عملیات دعوت می كنند. در این قسمت تمركز اصلی بر روی ریسك پذیری و پیش فعـالی اسـت تـا نوآوری ، چرا كهایده های كه ایجاد می شوند ممكن است عملی نباشند.
نوع چهارم سازمان كارآفرین به شكل كلی است كه مجموعه ای از سه شكل بالا را دربر می گیرد ، بـه طـوری كـه
كلیه منابع را به نوآوری تبدیل می كنند وكلیه قوانین صنایع را تغییر می دهند. 


ادامه در لینک ذیل ...طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود