مقاله ها
نویسنده : حسین ریاحی
بازدید : 375
چكیده:
صنعت وی سی یا سرمایه گذاری خطرپذیر به رغم سابقه شصت ساله در دنیا هنوز در ایران جوان است . در این مقاله كوشیده ایم منشأ ایجاد ارزش افزوده در این صنعت را كه همانا مدیریت ریسـك بنگـاه هـای توسـعه فنـاوری اسـت، بررسی كنیم و با برشمردن ملزومات مدیریت ریسك، راه هایی برای مهار ریسك بالای این صنعت پیشنهاد نماییم.

كلمات كلیدی: مدیریت ریسك، سرمایه گذاری خطرپذیر، ریسك

مقدمه
پس از جنگ تحمیلی تا پایان برنامه دوم رویكرد توسعه كشـور «جـایگزینی واردات» بـود كـه در نتیجـه آن واردات كارخانجات و ماشین آلات تولیدی به كشور در دستور كار قرار گرفت. تلاش بر این بود تا بـا انتقـال فنـاوری هـای در دسترس و ایجاد مجتمعهای صنعتی بزرگ، سطح تولید در كشور افـزایش یافتـه و ایجـاد اشـتغال بـا هـدف تـأمین نیازهای اولیه و توسعه زیرساختهای اقتصادی و نهاده های اولیه تولید مانند آب و برق و صنایع مادر ماننـد فـولاد و و میانه قرار داشتند. 1 مانند آن دنبال شود. صنایع هدف در این رویكرد بیشتر در قلمرو فناوری فروتر ایده اقتصاد دانایی محور و چرخش به رویكرد «توسعه صادرات» برای توسعه كشور منجر به توجـه بـه صـنایع حـوزه
2 فناوری برتر
به عنوان حوزه ای شد كه ارزش افزوده بالاتری برای كشور ایجاد میكند. توجه بـه فنـاوری اطلاعـات و
ارتباطات، فناوری زیستی و فناوری نانو در سالهای اخیر را باید در همین راستا ارزیابی كرد. از آنجا كه شركتهـای فعال در فناوری برتر با صنایع میانه و فروتر از حیث محیط فعالیت و نیازها و قابلیتهای بنگاهی تفاوتهای اساسی دارند (جدول یك)، عطف توجه از صنایع فروتر به صنایع برتر نیازمنـد تغییـر در برنامـه هـا، رویـه هـا و قابلیـتهـای دستگاههای دولتی و تطبیق آن با شرایط صنایع فناوری برتر است. 

ادامه در لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود