مقاله ها
نویسنده : -
بازدید : 358
پیشگفتار
توسعه در كسب و كار سازمان ، حكم سفر به عمق سرزمینهای ناشناخته را دارد . هنوز آن گوی بلورینی
كه ما را به اجمال از واكنش بازار به محصولات و دستاوردهای جدید، پاسخ و عكسالعمل رقبا، چگونگی
شرایط در فرود و فراز چرخه اقتصادی و پیامدهای تأثیرات اقتصادی آگاه كند، اختراع نشده است . با این حال،
ما از وسایل لازم برای به تصویر كشیدن یك نقشه دقیق و یك نمودار كارآمد و قابل اطمینان برای فعالیتهای
آتی خود برخورداریم .
ممكن است تسهیلات مربوط به تحقیقات اقتصادی و بازاریابی ، ارزان به دست نیایند اما این امكانات به
همان اندازه برای فعالیت پی شرونده ضروری هستند كه وسایل ناوبری و پیشبینی وضع هوا برای صنعت
هوانوردی . رهبران و مدیران سازمان نیز به قدر كافی با قابلیّت و دارای اعتماد به نفس هستند كه با قاطعیت ،
سكان هدایت سازمان به سوی اهداف استراتژیك را در دست گیرند و ای ن توانایی را دارند كه به بازآرایی و
تغییر مسیرها به هنگام مواجهه با شرایط [ جدید ] بر سرراه حركت سازمان، بپردازند.
با این وصف، هیچ سفری بدون مقصد نمیتواند باشد . سفركردن بیمقصد، به كلامی ساده سرگردانی
است . بنابراین، مهمترین نقش رهبر سازمان، تعیین قاطعانه مقصد مطلوب و به بیانی بهتر، هدف استراتژیك
سازمان است . هر چند این دو واژه به سادگی بر صفحة كاغذ نقش میبندند، اما نمایانگر ضروریترین چیزها
در فعالیت كاری سازمان هستند : تصمیم در مورد محصولات و خدمات محور ی؛ سطح كارآیی هزینه و
كیفیت مورد نیاز برای تولید رقابت جویانه؛ استراتژیهای بازاریابی؛ تجویز دستورالعمل برای اهداف عملكردی
و مالی حیاتی .
تغییرات جدیدی كه در اقتصاد جهانی در حال رخدادن است ، مانند حركت به سوی تجارت آزاد و
اقتصاد باز، در حال تغییر دادن جغرافیای اقتصادی است . تجارت بینالمللی، هم اینك رشدی سریعتر از
تجارت داخلی دارد. مسیرهای تجاری جدیدی در دسترس قرار میگیرند و راههای سنتی از میدان خارج
میشوند، همانگونه كه مراكز ساخت و تولیدی دنیا از نقطهای به نقطه دیگر نقل مكان میكنند، بازار مصرف
جهانی نیز در مقابل، شكل و دامنهای متفاوت پیدا میكند.
امّا در رأس همة این مسائل تشدید بیش از پیش رقابت قرار دارد . سازمانهای موفق قرن بیست و یكم را
آنهایی تشكیل میدهند كه قادر به تفس یر و تعبیر آثار بلندمدت تغییرات بر فعالیت خود هستند . چنین
سازمانهایی از اهداف استراتژیك واضح و برنامههای حمایت كنندهای برخوردارند كه بیشترین منافع را عاید
سازمان میكنند.
این قبیل سازمانها قادر به تشخیص این نكته نیز هستند كه اصلاح ات مورد نیاز در ساختارها و فرایندها تنها
برای یك بار فعلیّت نمییابند . اگر قرار بر آن باشد كه بازده توسعه فعالیت سازمان به كمترین هزینه و بیشترین
سرعت، ممكن شود، آنگاه باید به تغییربه چشم یك فرایند مستمر نگاه كرد.
این گزارش، در قالب ده درس استراتژیك، به ارائه نمایشی ارزشمند از چگونگی هدایت و پیشبرد فعالیتهای
تغییرو توسعه، میپردازد. امید است كه مفید واقع شود.
دفتر مطالعات
ادامه مقاله لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود