مقاله ها
نویسنده : عیسی ابراهیم زاده
بازدید : 173

چکیده
چكیده: گسترش روزافزون استفاده از فناوری اطلاعات ارتباطات شبك ها رایانه ای در حیطـه آمـوزش پرورش لزوم توجه به توصیه ها تربیتی رعایت اصول پداگوژیكی را مـشخص سـاخته تولیدكننـدگان مـواد آموزشی الكترونیكی هم كم وبیش خودرا ملزم به رعایت آن می دانند. 
اما به نظر میرسد كه در فرایند ایـن تولیـد ملاحظات معرفت شناختی كه هم به لحاظ آموزشی وهم به لحاظ انتقال درست مفاهیم ایجـاد درك مـشترك میان یاد دهنده یادگیرنده از اهمیت زیدی برخوردار است، مورد غفلت قرار گرفته اسـت .
 مقالـه حاضـر كوشـشی است برای جلب توجه دستاندركاران تولید مواد آموزشی برای یادگیری الكترونیكی به مسایل معرفت شناختی. واژه های كلیدی : یادگیری الكترونیكی، معرفت شناسی، تولید محتوا، واسط آموزشی، یـادگیری مـشاركتی، هرمنوتیك، اثبات گرایی، نظام مدیریت یادگیری، اسكورم، اشیای آموزشی اسكو

ادامه در لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال