مقاله ها
نویسنده : رضا توكلی مقدم - یاسمن خدادادگان - معید حق نویس
بازدید : 355

چكیده:
امروزه حل مسائل چند معیاره در زمانبندی ماشینها مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به مسائلی كه اخیـراً در زمینـه زمانبنـدی مطرح شده است، در نظر گرفتن اهدافی مانند حداقل كـردن هزینـههـای زودكـرد و دیركـرد بـه صـورت 1 ماشینها در محیطهای تولید به موقع همزمان، حداقل كردن حداكثر زودكرد و دیركرد و غیره این مسائل را به واقعیت نزدیكتر كرده و از طرف دیگر آنها را پیچیدهتر ساخته است. در این مقاله مساله انتخاب و زمانبندی همزمان ماشینهای موازی با هدف حداقل كردن مجموع هزینه های نگهداری ماشین و هزینههای زودكـرد و دیركرد وزنی كارها در نظر گرفته شده است. برای هر كار زمان آمادهسازی وابسته به توالی، هزینههای زودكرد و دیركرد، موعد تحویل مجـزا در 6 تعیین اعتبار شده اسـت. از آنجـا 2 نظر گرفته شده و بریدگی مجاز نمی باشد. مدل ریاضی مساله فوق ارائه شده است و از طریق نرم افزار لینگو كه مساله ماشینهای موازی یك مساله چند جمله ای سخت است، استفاده از یك رویكرد فراابتكاری برای حل مساله در ابعاد بزرگ اجتناب ناپذیر میباشد. در این مطالعه از رویكرد فراابتكاری الگوریتم ژنتیك استفاده شده است و نتایج محاسباتی به صورت كارآمد ارائه شده است. 

ادامه مقاله در لینک ذیل ...

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود