مقاله ها
نویسنده : سیروان امینی
بازدید : 52
مقدمه
زمینه فعالیت شركت سـرمایهگـذاری امـلاك و مـستغلات خریـدوفروش امـلاك و مـستغلات میباشد كه سهام خود را پذیرهنویسی عمومی میكند و به همین دلیل سـهام آن هماننـد سـایر شركتهای سهامی عام میباشد.  شركتهای سرمایهگذاری املاك و مستغلات اولینبار توسط كنگره ایـالات متحـده در 1960 ودر بند 858-856 بخش درآمدهای داخلی مورد تأیید قرار گرفت. این تأییدیه بهنام قانون 1960 شركت سرمایهگذاری املاك و مستغلات شناخته شد. شركت سرمایهگذاری املاك و مستغلات است كه سرمایهگذاریهـای آن در زمینـه امـلاك و مـستغلات 2 شركت سرمایهگذاری بستهای بیشاز سرمایهگذاری در سایر داراییهای مالی میباشد. شركت سرمایهگذاری بسته تعداد سـهام منتشره ثابتی دارند و انتشار سهام جدید در آن ها مطابق قوانین و آییننامههای بورسهایی است كه اجازه معاملات سهام آنها را صادر نموده و مشابه شركتهای تولیدی با این نوع سـهام نیـز رفتار مینمایند. علت اصلی نامگذاری این نوع شركتها به دلیل معاملات مشابه بـرروی سـهام آنها همانند سهام سایر شركتهای پذیرفتهشده در بورسهای مختلـف مـیباشـد. خریـداران و فروشندگان این سهام كمیسیونها را به كارگزاران پرداخت میكنند و نسبت بـه پرداخـت سـایر هزینههای اضافی (مالیات، بورس و...)، مشابه سایر اوراق بهادار اقـدام مـینماینـد. ارزش سـهام شركتهای سرمایهگذاری بسته نیز بهوسیله نیروهای عرضه و تقاضا تعیین مـیگـردد لـذا ایـن ارزش میتواند كمتر یا بیشتر از ارزش خالص داراییهای آن به ازای هر سهم باشد

ادامه در لینک ذیل ..


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *