مقاله ها
نویسنده : مراد كاویانی راد
بازدید : 384

چكــیده:در مــیان كشــور هــای مخــتلف جهــان كمــتر ملتــی وجــو دارد كــه از حیــث تجــانس ملــی همگــون باشــد.از ایــن رو یكــی از مشــكلات ایــن كشــورها شــیوه برخوردحكومـت مركـزی بـا ایـن تـنوع اسـت.كشـور ایـران در طـول تـاریخ چـند هـزار سـاله خـود ملتـی چـند قومیتـی بـا محوریـت قـوم فـارس بـوده اسـت.پراكندگـی اقـوام ایرانـی در حاشـیه مـرز و كشـیده شـدن دنـباله قومـی ایـن اقـوام بـه خـارج از كشور از جملــه مشــكلات حكومــت مركــزی در روندیكــپارچه ســازی ملــی پــس پــیدایش دولــت مدرن در ایران در طول یكصد سال اخیر بوده است.
ایـران بـه بـاور بسـیاری از صـاب نظـران قربانـی یـك جغرافـیای دشـوار(در راسـتای یكـپارچه سـازی ملـی) بـوده اسـت.تـنوعات قومـی، سـرزمبنی موقعیـت ژئوپلیتیكـی بـی همـتا زمیـنه دخالـت قـدرت هـای مـنطقه ای و فـرا مـنطقه ای را جهـت اخـذ امتیازاتـی از حكومـت مركـزی ایـران را فـراهم سـاخته اسـت .از جملـه اقـوام ایرانـی كـه دنـباله قومی آن بــه خــارج از كشــور كســیده شــده وزمیــنه دخــات بــیگانگان را در ایــن ســرزمین مهــیا ســاخته اقلیــت قومــی عــرب خوزســتان اســت.دولــت عــراق مــتاثر از یــك ســری عوامــل جغرافــیای سیاســی و ژئوپلیتیكــی حمایــت از ایــن اقلیــت را بهانــه ســاخته وبارها در امور داخلی ایران به دخالت پرداخته است.

در ایــن مقالــه نویســنده بــر آنســت كــه بــه توضــیح شــرایط جغرافــیای دشــوار كشـــوروعواملی(جغرافـــیای و انســـانی) راكـــه زمیـــنه دخالـــت عـــراق را در اســـتان خوزســتان فــراهم ســاخته ،بــپردازد.ودر پایــان پیشــنهاد هــای متناســب بــا موضــوع ارائه دهد.
واژگان كلیدی : اقوام ایران، سازمان دهی سیاسی فضا، خوزستان،عراق

ادامه در لینک ذیل ...

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود