مقاله ها
نویسنده : حبیب االله بیات-سید عبدالمجید نژادحسینیان
بازدید : 56
چکیده
پـروژه هـای عمرانـی با همکاری ارکان متنوعی به سامان میرسند که غالباً شخصـیت حقوقی واحدی ندارند. از سوی دیگر فعالیتهای عمرانی در این پـروژههـا، اندرکنشـهای متفاوتی با یکدیگر دارند به نحوی که بنا به جهات فنـی، کیفـی، اقتصـادی و... بـه یکدیگـر وابسـته اند .
 نتیجتاً در یک پروژه عمرانـی فعالیـتهـای متنوعی که توسط اشخاص حقوقی متفاوت به انجام مـیرسـد، وجـود دارد کـه ارتباط فیمابین فعالیتها نزدیکی هر چه بیشتر ارکان مختلف را ضروری میسازد. همچنین تحقق اهداف کیفی پروژهها در زمان مقرر و با هزینهای مناسب با توجه به فعالیتها و پیچیدگی ارتباطات آنهــا، تعــریف ســاختاری مــنظم را کــه در آن کلــیه ارتــباطات فیمابیــن فعالیتهای مختلف دیده شده باشد، طلب مینماید.
 ایـن مقالـه چنین ساختاری را جهت کاهش هزینه ها و برای کاربرد در پروژههای ساختمانی پیشنهاد مینماید و ضمن توضیح اجزای آن، ملزومات آن، مشـکلات و مـزایای آن نتـیجه گیری مینماید که بسیاری از مشکلات پـروژه هـای سـاختمانی از جملـه زیـاد نیروی کار بصورت دوباره کاریها و اصـلاح و تکمیل کارهای انجام شده، اتلاف زیاد مصالح ساختمانی به جهت تخریـب و اصلاح، تلف شدن هزینه به جهت پرت نیروی انسانی و مصالح و تاخـیر زمـان،افـت کیفیـت پـروژههـای ساختمانی و بالاخره تاخیر زیاد در اجـرای پـروژههـای ساختمانی ریشه در بینظمی کاری و ساختار نامناسب فعالیتهای متنوع، گسترده و پیچیده ساختمانی دارد.
ادامه مقاله در لینک ذیل ...


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *