مقاله ها
نویسنده : کورش خسروی-حسین حدیدی-لیلا خدابنده-علی قیومیان
بازدید : 362
چکیده
 مراکز رشد و پارکهای فناوری به عنوان نماینده دولت نقش رابط را ما
بین دانشگاه و صنعت ایفا مـینماینـد و آسـیب شناسـی ایـن مراکـز در
برقراری این ارتباط مورد مطالعه قرار گرفتـهانـد. آسـیبها بـه دو دسـته
محیطی و درونی تقسیم شدهاند و در پایان برای حذف یا کـاهش تـأثیر
آن گروه از آسیبها که تأثیر جدیتری در برقراری ارتباط دولت و صنعت
دارند پیشنهاداتی ارایه شده است

ادامه مقاله در لینک ذیل ...طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود