صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي تنوع گونه ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي انتروکوک هاي جدا شده از دو تصفيه خانه فاضلاب شهر تهران
تعداد بازدید : 677
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
انتروکوکها جزو فلور نرمال دستگاه گوارش انسان و ساير حيوانات مي باشند و بطور مستقيم يا از طريق فاضلاب وارد محيط شده و مي توانند مدتهاي مديدي در محيط باقي بمانند. اين پژوهش جهت تعيين تنوع بيوشيميايي انتروككهاي موجود در فاضلاب شهر تهران و بررسي ميزان مقاومت اين باكتريها نسبت به آنتي بيوتيك هاي مختلف، بويژه ونكومايسين صورت گرفته است. نمونه گيري در زمانهاي مختلف و طي 4 مرحله از دو تصفيه خانه شهر تهران انجام شد. در مجموع 316 ايزوله انتروكك روي محيط mEnterococcus agar جداسازي و با استفاده از آزمونهاي بيوشيميايي تا حد گونه شناسايي شد. تعيين حساسيت دارويي سويه ها نسبت به شش آنتي بيوتيك انجام و سپس MIC سويه هاي مقاوم، يا داراي مقاومت بينابيني نسبت به آنتي بيوتيک ونكومايسين تعيين شد. تعداد كل گونه هاي جدا شده بترتيب شامل موارد زير بودند: 161 سويه E. faecium،94  سويه E. hirae،37  سويه E. faecalis،12  سويه E. gallinarum،7  سويه E. mundtii،3  سويه E. raffinosus،2  سويه E. casseliflavus و 1 سويهE. avium 5% . مقاوم به ونكومايسين، %5 مقاوم به جنتاميسن، 17% مقاوم به تتراسايكلين، %21 مقاوم به سيپروفلوكساسين، %35 مقاوم به اريترومايسين و %6 مقاوم به كلرامفنيكل بودند. با آزمون MIC مشخص شد که 15 سويه مقاوم به ونکومايسين مي باشند. عليرغم اينکه انتروككها از تنوع گونه اي بسيار بالايي برخوردار بودند اما E. faecium  گونه غالب موجود در فاضلاب شهري تهران بود. در اين مطالعه بيشترين ميزان مقاومت نسبت به آنتي بيوتيکهاي اريترومايسين و سيپروفلوکساسين و كمترين مقاومت نيز نسبت به آنتي بيوتيکهاي ونكومايسين و جنتاميسين مشاهده شد.
 

 
نویسنده: مهناز سيفي، فاتح رحيمي، معصومه نخست لطفي، محمدرضا پورشفيع و محمدمهدي سلطان دلال
مترجم :
منبع : مجله زيست شناسي ايران – شماره 2 بهار 1387
تاریخ : بهار 1387
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد