صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ کاربرد پادتن هاي پلي کلونال در اندازه گيري آبسيزيک اسيد در جلبک سبز تک ياخته اي دوناليه لا سالينا Dunaliella salina
تعداد بازدید : 829
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

بدنبال مشخص شدن اهميت اندازه گيري فيتوهورمون آبسيزيک اسيد (ABA) در جلبک سبز تک ياخته اي دونا ليه لا و بررسي ميزان حساسيت درجه اطمينان و تکرارپذيري روش هاي مختلف، روش آزمون ايمني آنزيمي (الايزا) از نوع رقابتي غيرمستقيم انتخاب شد. بعلت هاپتن بودن ملکول ABA، از آلبومين سرم گاوي (BSA) بعنوان پروتئين حامل در آماده سازي ايمن ساز مناسب استفاده شد. پس از اتصال ABA به BSA و ارزيابي فرآيند هميوغي، مراحل ايمن سازي در خرگوش انجام شد. پس از خون گيري از خرگوش ايمن شده، ايمونو گلوبولين ها از ساير پروتئين ها و اجزاي سرم جدا شدند. در اليزاي رقابتي، ابتدا هميوغ BSA-ABA، بر سطح پليت الايزا تثبيت شد. با رقابت پادگن آزاد و پادگن پوشش داده شده، در اتصال به پادتن و با استفاده از پادتن ثانوي نشاندار شده با آنزيم پراکسيدازHRP ، نتيجه واکنش آنزيمي پس از اضافه نمودن گهرمايه (TMB)، بطريق رنگ سنجي تعيين شد. منحني استاندارد بر اساس جذب نوري در طول موج 450 نانومتر در برابر غلظت ABA آزاد رسم، و غلظتABA  در نمونه هاي جلبکي خالص شده تعيين شد. جذب نوري غلظت هاي ABA آزاد در محدوده 100 پيکو گرم تا 1000 نانو گرم خطي بوده و ضريب تغييرات (CV) در ارزيابي هاي درون و بين آزموني منحني هاي استاندارد، بيانگر مقادير قابل قبول (کمتر از 10) مي باشد. همچنين درصد بازيافت ABA (RC) در آزمون اليزا در حد مطلوب (%109) ارزيابي شد. آزمون توازي (پارالليزم) در رقت هاي مختلفي از يک نمونه جلبکي استخراج شده، انجام شد. داده هاي دال بر هماهنگي منحني حاصل از نمونه با منحني استاندارد بود. ثابت تمايل (Ka) پادتن مورد نظر 0.32×109 ليتر بر مول تعيين گرديد. جمع بندي نتايج حاصل از موارد فوق نشان دهنده صحت آزمون اليزا در اين تحقيق مي باشد. در مرحله بعد مقادير ABA در کليه نمونه هاي شاهد (بدون تنش) و نمونه هاي تحت تنش شوري اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که ABA در جلبک دونا ليه لا سالينا بعنوان يک ترکيب داخلي و نيزيک هورمون تنش وجود دارد. در ياخته هاي شاهد غلظت ABA درون ياخته پايين بوده و توليد آن شش ساعت پس از شوک شوري افزايش مي يابد. همچنين محتواي ABA درون ياخته اي در محيط 3.5 مولار نمک همواره بيشتر از محيط 1.5 مولار نمک مي باشد.
 

 
نویسنده: جنت سرمد، منصور شريعتي، محمدجواد رسايي
مترجم :
منبع : مجله زيست شناسي ايران – شماره 2 بهار 1387
تاریخ : بهار 1387
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد