صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ نقش ناقل هاي تراوشي در مقاومت Pseudomonas aeruginosa به فلوروکينولون ها
تعداد بازدید : 637
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


پمپ هاي تراوشي (efflux) وابسته به نيروي محرکه پروتوني نقش مهمي در مقاومت چند دارويي باکتري Pseudomonas aeruginosa  دارند. 23 سويه داراي مقاومت چند دارويي از 104 سويه بيمارستاني براي کار انتخاب شد. MIC آنتي بيوتيک هاي سيپروفلوکساسين، افلوکساسين، سفتازيديم، سفترياکسون، جنتاميسين، آميکا سين و اتيديوم برومايد تعيين شد. آزمايش MICs در حضور ترکيب پروتونوفور کربونيل سيانيد -m کلروفنيل هيدرازون (CCCP)، تکرار شد. سطح تراوش فعال در سويه ها با روش  accumulation(تجمع) اتيديوم برومايد اندازه گيري شد و ميزان اختصاصي بودن تراوش نيز با سنجش تجمع آنتي بيوتيک هاي فلوروکينولون انجام گرفت. با روش PCR سيستم تراوشي ذاتي mexAB-oprM از سويه ها تکثير گرديد. ميزان MIC آنتي بيوتيک ها در حضور  CCCPحداقل در يک رقت کاهش يافت. سنجش تجمع اتيديوم برومايد، حضور مکانيزم تراوش فعال را در سويه هاي بيمارستاني P. aeruginosa  اثبات کرد و تست تجمع فلوروکينولون ها نشان داد که مکانيزم تراوش در اين سويه ها طيف وسيعي از ترکيبات دارويي غير مشابه را در بر مي گيرد. PCR ثابت کرد که 17% از اين سويه ها سيستم تراوشي، mexAB–oprM  را بر روي ژنوم خود دارند. مقايسه نتايج PCR با ساير نتايج نشان دهنده آن است که سويه هاي باليني مورد مطالعه نه تنها سيستم تراوشي mexAB-oprM بيان شده در سويه هاي وحشي را دارند بلکه سويه ها به ساير پمپ هاي تراوشي نيز مجهز هستند.
 

 
نویسنده: آزاده رحماني بادي، احياء عبدي عالي، طاهره فلسفي، زهرا فلاحي
مترجم :
منبع : مجله زيست شناسي ايران – شماره 2 بهار 1387
تاریخ : بهار 1387
مطالب مرتبط
 
 عجيب ترين فرم هاي حيات (قسمت اول)
 فرم هاي زيستي درجهان (قسمت دوم)
 A.A.B/ مقايسه اثر مقادير مختلف مکمل روي بر رفتار حرکتي در موش هاي صحرايي نر جوان
 A.A.B/ اثر مصرف خوراکي بخش هوائي گياه والک بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون در موش صحرايي ديابتي
 A.A.B/ بررسي اثر علف كش پاراكوات بر تغييرات هيستولوژيكي بيضه، باروري، روند اسپرماتوژنز و محورهاي هورموني هيپوفيـز – گنـاد در موش هاي نژاد Balb/C
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد