مقاله ها
نویسنده : آمنه نصر، روحا کسری کرمانشاهی و ایرج نحوی
بازدید : 631

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

  
در این تحقیق یك سویه باكتری لیستریا منوسیتوژنز بومی ایران از شیر غیر پاستوریزه بدون ماده نگهدارنده جدا شد و میزان MIC و MBC اسیدهای آلی و نمكهای آن و نایسین به روش رقت لوله ای بر روی این سویه تعیین و با لیستریا منوسیتوژنز PTCC1164 مقایسه شد. MIC لیستریا منوسیتوژنز جدا شده نسبت به بنزوات سدیم (7 درصد)، اسیدسوربیك (1 درصد)، سوربات پتاسیم (5/2 درصد)، سیترات سدیم (5/1 درصد)، اسیدپروپیونیك (25/1 درصد)، و اسیداستیك (625/0 درصد) است كه  نشانه مقاومت و نسبت به نایسین (125 IU/ml) و اسیدبنزوییك (0125/0 درصد) می باشد كه نشانه حساسیت آن به غلظتهای مجاز این مواد در غذا یعنی به ترتیب 2/0 درصد، 3/0 درصد، 3/0 درصد، 1 درصد، 38/0 درصد، و 1/0 درصد، می باشد. سپس كارآیی نایسین (800 IU/ml) بر روی لیستریا منوسیتوژنز جدا شده در پنیر ساخت داخل در دمای یخچال بمدت 21 روز بررسی شد. نتایج نشان داد كه این سویه لیستریا منوسیتوژنز به شرایط ذكر شده مقاومت نشان می دهد و در مقایسه با مطالعات دیگران که مقاومت سویه های مختلف لیستریا منوسیتوژنز را نسبت به نایسین در غلظت500 IU/ml  گزارش کرده اند مقاومت بالاتر می باشد (800 IU/ml). همچنین گزارشات موجود در شرایط آزمایشگاهی است در حالیكه تحقیق حاضر مقاومت به نایسین را در شرایط طبیعی داخل پنیر بررسی کرده است.
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *