صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.C.D/ حسابداري پيمانکاري و مراحل و شرايط انعقاد قرارداد با پيمانکاران
تعداد بازدید : 1155
 
 

موسسات بخش عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظيرراه سازي، سد سازي، اسکله و بندرسازي، نصب خطوط پستهاي فشارقوي و انتقال نيرو، کشتي سازي، هواپيماسازي،ساختن فيلمهاي سينمايي و قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پيمانکاري واگذار ميکنند. تعريف صنعت پيمانکاري به دليل تعدد و تنوع حيطه عمليات، کاري دشوار است. در اين مقاله، حسابداري پيمانکاري در موسساتي که از طريق انعقاد قرارداد به ساختن دارايي اشتغال دارند مورد مطالعه قرار ميگيرد.

ارکان اصلي عمليات پيمانکاري در هر نوع عمليات پيمانکاري سه ارکان اصلي زير وجود دارد:

کارفرما

شخص حقيقي يا حقوقي است که اجراي عمليات معيني رابه پيمانکار واگذار ميکند. کارفرما براي هماهنگي و نظارت براجراي عمليات موضوع پيمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور بهره ميگيرد. جانشينان يا نمايندگان قانوني کارفرمادر حکم کارفرما محسوب ميشوند. 

پيمانکار

شخص حقيقي يا حقوقي است که مسئوليت کامل اجراي عمليات موضوع پيمان را تا تکميل نهايي بعهده ميگيرد.پيمانکار معمولا به منظور تسهيل در اجراي قسمت ياقسمتهايي خاص از عمليات موضوع پيمان (نظير لوله کشي،آهنگري و نقاشي) قراردادهايي با اشخاص يا پيمانکاران جزء منعقد ميکند.در مواردي که براي انجام دادن يک طرح خاص و يا اجراي عمليات طرحهاي بزرگ نياز به همکاري چند شرکت پيمانکاري با تخصصهاي مختلف باشد براي افزايش توان مالي و عملياتي و توزيع خطرات ناشي از  اجراي عمليات موضوع پيمان، گروه شرکتهاي پيمانکاري از همکاري يا مشارکت يا ادغام چند شرکت پيمانکاري بوجود مي آيد.

قرارداد

انعقاد قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانکاري است و منشا تعهد و التزام براي کارفرما و پيمانکاراست. در قرارداد پيمانکاري مواردي از قبيل مشخصات  طرفين قرارداد، موضوع پيمان، مبلغ پيمان، مدت  پيمان، تعهدات طرفين قرارداد و فسخ يا خاتمه پيمان مشخص ميشود.

موضوع قراردادهاي پيمانکاري ممکن است ساختن يک دارايي يا داراييهايي باشد که در مجموع طرح واحدي راتشکيل ميدهد

.انواع قراردادهاى پيمانکارى

قراردادهاي پيمانکاري در صورتي که مخالف  صريح قانون نباشد ميتواند به اشکال مختلفي بين پيمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهاي متداول پيمانکاري به شرح زيراست: 

قرارداد مقطوع

اين نوع قرارداد معمولا به يکي از دو شکل زير  تنظيم ميشود:

الف- پيمانکار توافق ميکند که در ازاي دريافت مبلغي معين کل عمليات موضوع پيمان را انجام دهد.

ب - پيمانکار توافق ميکند که در ازاي دريافت مبلغي معين براي هر واحد کاري که انجام ميدهد (مثلايک متر مربع زيربنا يا يک متر خاکبرداري) موضوع   عمليات پيمان را انجام دهد.

معمولا در طرحهاي بزرگ و بلندمدت طبق ماده  خاصي درقرارداد پيش بيني ميشود که بهاي واحد  کار يا مبلغ پيمان براساس تغييرات شاخص قيمتها تعديل شود. 

قرارداد امانى

در اين نوع قرارداد، مخارج مجاز يا تعيين شده درقرارداد به پيمانکار مسترد ميشود و در ازاي خدماتي که انجام داده است درصد معيني از مخارج يا  حق الزحمه ثابتي را دريافت ميآند. مانند قراردادهاي  خدمات مديريت تهيه طرح وخدمات مشاورهاي، تهيه  طرح يا خدمات مديريت کنترل ونظارت و يا پيمانکاري عمليات اجرايي و يا ساخت تجهيزات.

 قرارداد براساس مواد و دستمزد

اين نوع قرارداد مشابه قرارداد اماني است و طبق آن پيمانکار توافق ميآند که در ازاي دريافت دستمزد مستقيم با نرخ ساعتي معين و قيمت مواد و مصالح و  ساير مخارجي که طبق قرارداد انجام داده است،  موضوع عمليات پيمان را انجام  دهد. پيمانکار نرخ ساعتي دستمزد را براساس  بازيافت دستمزد و هزينه هاي غيرمستقيم و سود مورد  انتظار تعيين ميکند.

در هر يک از قراردادهاي ياد شده ممکن است:

1- شرايط قرارداد در طول اجراي طرح بر اثر تغيير مقاديرکار، تغيير مدت پيمان و يا تراضي طرفين قراردادتغييرکند.

2- طبق ماده خاصي براي ايجاد انگيزه وتشويق پيمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش  براي جلوگيري از تاخيردر اجراي عمليات جرائمي درنظر گرفته شود.

ويژگيهاى صنعت پيمانکارى

برخي از ويژگيهاي خاص صنعت پيمانکاري به شرح زيراست:

1- اجراي عمليات موضوع پيمان از طريق انعقاد قرارداد به پيمانکار واگذار ميشود و مدت اجراي طرح معمولابه بيش از يک دوره مالي تسري مييابد.

2-فعاليتهاي پيمانکاري برخلاف ساير فعاليتهاي توليدي که معمولا در فضاي کارخانه انجام ميگيرد درمحل اجراي طرح که کارفرما در اختيار پيمانکار قرار ميدهد انجام ميگيرد.

3- هر قرارداد پيمانکاري معمولا به ساختن يک دارايي خاص ميانجامد.

4- قرارداد پيمانکاري پس از طي تشريفات مناقصه يا ترک مناقصه و يا توافق قيمت به پيمانکار واگذار ميشود.

5- پيمانکار براي پيشنهاد مبلغ پيمان علاوه بر برآورد بهاي تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن

اضافه ميکند.

6- اگرچه پرداخت مخارج اجراي طرح به عهده پيمانکاراست اما پيمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.

7- مبلغ قرارداد به تدريج در طول اجراي طرح از طريق تنظيم صورت وضعيت به پيمانکار پرداخت ميشود.

8- بهاي تمام شده و صورت وضعيتهاي اجراي کار درطول اجراي طرح انباشته ميشود. اين امر مديريت،

حسابداري و حسابرسي قراردادهاي پيمانکاري را دشوار ميسازد.

9-کارفرما براي جبران خسارتهاي احتمالي ومسئوليت پذيري پيمانکار علاوه بر پوششهاي بيمه اي معمولا ضمانتنامه هاي زير را از وي اخذ ميکند:

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 اين ضمانتنامه براي تضمين قيمتي که پيمانکار براي اجراي طرح پيشنهاد کرده است اخذ ميشود.

ضمانت نامه مذکور در صورتي که پيمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع

کارفرما ضبط  ميشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات

 اين ضمانتنامه هنگام امضاي قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ازپيمانکار اخذ ميشود. ضمانتنامه مذکور

پس ازخاتمه کار و تصويب صورت مجلس تحويل  موقت، آزاد ميشود.

ج -ضمانتنامه پيش پرداخت 

 اين ضمانتنامه پس ازامضاي قرارداد در مقابل  پيش پرداخت از پيمانکاراخذ ميشود. ضمانتنامه مذکور تا پايان مدت پيمان معتبر است و مبلغ آن به ترتيبي که اقساط  پيش پرداخت واريز ميشود به تدريج  تقليل مييابد.

د -ضمانتنامه حسن انجام کار

 از پرداخت  هرصورت وضعيت به پيمانکار معمولا 10 % بابت سپرده  حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرميشود. کارفرما ميتواند بنا به تقاضاي پيمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.

10 - موضوع عمليات پيمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعي به کارفرما تحويل ميشود.

11 - پيمانکار در طول اجراي طرح به ويژه قراردادهاي مقطوع با خطرات ذاتي از جمله حوادث قهري وغيرمترقبه مواجه است.مراحل اجراي طرحهاي بلندمدت پيمانکاري  مراحل اجراي طرح در موسسات بخش عمومي وخصوصي تفاوت ماهوي ندارد و موسسات بخش خصوصي کمابيش دراجراي عمليات پيمانکاري از تشريفات حاکم بر بخش عمومي تبعيت ميکنند.اجراي طرحهاي عمراني در موسسات بخش عمومي تابع تشريفات خاصي است که در 5 مرحله جداگانه درزير مورد بررسي قرار مي گيرد .

1- مطالعات مقدماتى طرح

موسسات بخش عمومي، مطالعات مقدماتي و نظارت براجراي طرحهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي را معمولا به مهندسان مشاور واگذار ميکنند. مطالعات مقدماتي شامل اقدامات زير است:

?-? -مطالعات تحقيقاتى و بنيادى

خدمات اين مرحله شامل مطالعات منطقه اي، اجتماعي واقتصادي است که نتايج حاصل از آن منجر به تصميمگيري کلي در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مديريت آنها ميشود.

?-? مطالعات شناسايى طرح

شروع اقدامات مربوط به اين مرحله منوط به اتمام تحقيقات بنيادي و پذيرش يا توصيه به سرمايه گذاري طرح ميباشد. مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات و بررسيهاي لازم به منظور تعيين هدف طرح، شناخت اجزاي متشکله وهمچنين امکانات فني و اجرايي طرح با توجه به مصالح ساختماني، تجهيزات، نيروي انساني و بالاخره حدودسرمايه گذاري، زمان اجرا و تعيين اثرات  اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح است. حاصل اين مطالعات به شکل گزارش تدوين ميشود که مبناي تصميمگيري در مورد اقدامات بعدي خواهد بود.

?-?- تهيه طرح مقدماتى

مطالعات اين مرحله شامل تحقيق، بررسي، مطالعه وآزمايشهاي لازم به منظور طراحي و تهيه نقشه هاي مقدماتي و مشخصات کلي طرح و تعيين محلهاي مناسب و برآورد کلي ابعاد و حجم کار و مخارج هر يک، راه حلهاي پيشنهادي وهمچنين مقايسه و تعيين نکات مثبت و منفي هر راه حل و بازده اقتصادي و اثراث هر يک از آنها ميباشد. تهيه کننده طرح مقدماتي مناسبترين راه را با ذکر دلايل لازم توصيه ميکند.مطالعات اين مرحله بايد به اندازهاي کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزينه هاي بهره برداري را براي تصميمگيري منطقي فراهم سازد. نتيجه اين مطالعات به شکل گزارش  تدوين ميشود.

?-?-تهيه نقشه ها ومشخصات اجرايى طرح

شروع اقدامات مربوط به اين مرحله منوط به اتمام مرحله تهيه طرح و پذيرش طرح ميباشد. خدمات اين مرحله شامل مطالعات، بررسي و تحقيقات لازم به منظور تهيه کليه اسنادعمليات اجرايي، برنامه زماني اجراي کار، برآورد مقا ديرکار وپيش بيني دقيق مخارج اجراي طرح ميباشد.

2- انتخاب پيمانکار

طرحهاي عمراني عمومآً از محل اعتبارات سرمايه گذاري ثابت و به ترتيب زير به شرکتهاي پيمانکاري واگذارميشود:

?-? دعوت از پيمانکاران براى اجراى طرح

پس از آماده شدن اسناد و مدارک عمليات اجرايي طرح معمولا پيمانکاران از طريق مناقصه يا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع ميشوند و در صورتي که مايل به اجراي طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما يا مهندسان مشاور تهيه وبراي بررسي و مطالعه در اختيار کادر فني خود قرار ميدهند.

?-? تسليم قيمت پيشنهادى و ضمانتنامه

شرکت در مناقصهچنانچه کادر فني با توجه به امکانات پيمانکار اجراي پيمان را عملي و اقتصادي تشخيص دهد قيمت کل کار را ازروي نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پيشنهاد ميکند. هر يک از پيمانکاران براي تضمين اجراي طرح به قيمتي که پيشنهاد  کرده اند بايد ضمانت نامهاي ازبانک اخذ و به کارفرما تسليم کنند. قيمت پيشنهادي پيمانکاربراي اجراي طرح همراه با ساير اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکي در دو پاکت جداگانه - پاکت  الف  حاوي ضمانتنامه بانکي و کليه اسناد مناقصه  و پاکت ب فقط شامل قيمت پيشنهادي به کارفرما تسليم ميشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثيقه و کارمزد از پيمانکار است.

?-?- انتخاب پيمانکار

کميسيون مناقصه موقع افتتاح پيشنهادها ابتدا پاکت الف پپيمانکاران را باز نموده و پس از بررسي چنانچه مدارک پاکتهاي الف کامل باشد پاکتهاي ب را که حاوي پيشنهاد قيمت است باز ميکند. پس از افتتاح پاکتهاي ب قيمت پيشنهادي هر پيمانکار معين ميشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بيشتر مرتب شده و در جدول مقايسه پيشنهادها درج ميشود. کميسيون مناقصه از بين پيشنهادهاد ييکه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قيمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترين پيشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي ميکند. در صورتي که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم براي عقد  قرارداد دعوت ميشود.

 3- مرحله  انعقاد قرارداد با پيمانکار

امضاي قرارداد پيمانکاري و پيش پرداخت به پيمانکارتابع تشريفات زير است:

?-? تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات

پيمانکار هنگام امضاي قرارداد پيمانکاري براي تضمين انجام تعهدات خود بايد ضمانت نامه هاي معادل 5% مبلغ اوليه پيمان از بانک اخذ و به کارفرما تسليم کند. ضمانتنامه يادشده بايد تا تاريخ تحويل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحويل موقت انجام نشده پيمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمديد کند. بانکها براي صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثيقه و کارمزد معمولا 10 % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانکار مطالبه ميکنند.            

?-? انعقاد قرارداد با پيمانکار

پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسليم شد قرارداد پيمانکاري منعقد ميشود. هزينه تنظيم قرارداد پيمانکاري در دفترخانه اسناد رسمي به عهده پيمانکار است.پيمانکار با امضاي قرارداد موارد زير را تاييد ميکند:

الف-کليه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.

ب - نسبت به تهيه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافي اطمينان دارد همچنين ميزان دستمزد وهزينه حمل و نقل را تا پاي کار در محاسبه خودمنظور کرده است.

ج -نسبت به تهيه مواد و مصالح در محل کار يا از نقاط ديگر اطمينان دارد.

د -هزينه ناشي از اجراي قوانين کار و تامين اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات وعوارض را تا تاريخ تسليم پيشنهاد در حسابها منظور نموده است.

ه -هنگام تسليم مبلغ پيشنهادي براي اجراي طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.

بطور کلي پيمانکار با امضاي قرارداد تاييد ميکند که هنگام تسليم پيشنهاد قيمت براي اجراي طرح،مطالعات کافي به عمل آورده و هيچ نکته اي باقي نمانده است که در آينده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.

3-? ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پس از امضاي قرارداد کارفرما به بانک دستور ميدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتي که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاريخ سررسيد آزادشود، بانک ضامن با توجه به تاريخ سررسيد ضمانتنامه،بخشي از هزينه کارمزد را به حساب پيمانکار برگشت ميدهد.

?-? تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت

طبق ماده جداگانهاي در قرارداد پيش بيني ميشود که کارفرما براي تقويت بنيه مالي پيمانکار و تکميل تجهيزات  وي،درصدي از مبلغ پيمان را در ازاي ضمانتنامه بانکي به وي پيش پرداخت کند. ضمانتنامه ياد شده بايد تا پايان مدت پيمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمديد باشد. مبلغ ضمانتنامه به ترتيبي که اقساط پيش پرداخت با تنظيم صورت وضعيت واريز ميشود تقليل مي يابد.

بانکها براي صدور ضمانتنامه پيشپرداخت علاوه بر وثيقه و کارمزد معمولا 10 % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانکار مطالبه ميکنند.

?-? اخذ پيش پرداخت

پس از آنکه ضمانتنامه پيشپرداخت به کارفرما تسليم شد پيمانکار پيش پرداخت را اخذ و با منابع مالي خود تلفيق وعمليات اجرايي پيمان را شروع ميکند.

  ?-مرحله  شروع عمليات اجرايى

مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانکاري به شرح زير است:

?-? تاسيس و ايجاد کارگاه

کارفرما متعهد است کليه زمينهايي که براي تاسيس وايجاد کارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است به پيمانکارتحويل دهد.

هزينه هاي مربوط به تجهيز کارگاه به عهده پيمانکار است. پيمانکار پس از تجهيز و آماده کردن کارگاه براي شروع عمليات و اجراي طرح، شخصي را به عنوان رئيس کارگاه تعيين و کتبآً به کارفرما يا دستگاه نظارت معرفي کند. رئيس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان  لازم براي انجام عمليات موضوع پيمان را سازماندهي مي کند. بدين ترتيب عمليات پيمانکاري برخلاف ساير فعاليتهاي توليدي در کارگاهي که در محل اجراي هر طرح احداث ميشود انجام گيرد.

کارفرما يا دستگاه نظارت براي نظارت مستقيم در اجراي عمليات کارگاه، شخصي را به نام مهندس مقيمتعيين و کتبآً به پيمانکار معرفي ميکند و اصولا مقيم کارگاه خواهد بود.مهندس مقيم حق دارد در اجراي عمليات، نظارت دقيق به عمل آورد و مصالح مصرفي و کارهاي انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در کار مشاهده نمايد به پيمانکار دستور رفع آن را بدهد.

?-? تخصيص تنخواه گردان به کارگاه

پس از تاسيس و ايجاد کارگاه، بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تنخواه گرداني که پيمانکار به هر کارگاه تخصيص ميدهد پرداخت ميشود. بدين منظور معمولا حساب بانکي در نزديکترين شعبه بانک در محل اجراي طرح گشايش مييابد که برداشت از حساب مزبور با امضاي رئيس کارگاه ياشخص معيني که پيمانکار انتخاب ميکند مجاز خواهد بود.

?-? مخارج اجراى طرح

تامين نيروي انساني، تهيه وتدارک کليه مصالح، ابزار کار،ماشين آلات و بطور کلي تمام لوازم ضروري براي اجراي عمليات موضوع پيمان و هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط، به عهده پيمانکار است. مخارج اجراي طرح در طول دوره  ساخت از طريق دفتر مرکزي موسسات پيمانکاري وکارگاه پرداخت ميشود. کالاها و يا داراييهايي را که کارگاه مجاز به خريد آن نيست يا امکان تهيه آن در محل اجراي طرح وجود ندارد از طريق دفتر مرکزي  خريداري ميشود.مخارجي را که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدريج از محل تنخواه گرداني که در اختيار رئيس کارگاه قرار دارد پرداخت ميشود. در پايان ماه يا هر زمان مشخص ديگر، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزينه به دفتر مرکزي ارسال ميگردد. تمام مخارج انجام شده در کارگاه بايد متکي به مدارک مثبته و با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزي پرداخت شده باشد. حسابداري دفتر مرکزي ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و رسيدگي سپس حسب مورد به حساب پيمان،حساب انبار يا دارايي ثابت منظور مينمايد و در صورت نيازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمديد ميکند.تامين آب و برق موقت و هزينه مصرف آن در طول اجراي طرح به عهده پيمانکار است.

?-? تنظيم صورت وضعيت موقت کارها

در موسسات پيمانکاري برخلاف ساير موسسات توليديمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پيمانکار پرداخت نميشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معيني با کمک نماينده پيمانکار بر مبناي پيشرفت واقعي کارها، صورت وضعيت تمام کارهايي که پيمانکار از شروع کار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده است و همچنين وضعيت مصالح پايکار را تعيين و پس از تاييد براساس نرخهاي پيمان تقويم و تسليم کارفرما ميکند.

?-? پرداخت وجه صورت وضعيت موقت کارها

کارفرما پس از رسيدگي صورت وضعيت و وضع مبالغ زير که برطبق قانون يا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظيم سندي با صدور چک به پيمانکار پرداخت ميکند. کسور قانوني به عهده پيمانکار است که به وسيله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذيربط واريز ميشود:

الف - وجوهي که بابت صورت وضعيت قبلي پرداخت شده است

ب - ??? بابت وجه الضمان يا سپرده حسن انجام کار

ج - اقساط پيش پرداخت

د - ??  پيش پرداخت ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم

ه´ -ساير کسور برطبق قانون يا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعيتها همچنين پرداختهايي که بابت آن انجام ميگيرد جنبه موقت وغيرقطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گيري و محاسباتي در صورت وضعيتهاي بعدي و يا درصورت وضعيت قطعي اصلاح و رفع خواهد شد.

?- مرحله خاتمه کار

اموالي که در نتيجه اجراي قراردادهاي بلندمدت پيمانکاري بوجود ميآيد متعلق به کارفرما است که به ترتيب زير به وي تحويل ميشود:

?-?  تحويل موقت

پس از آنکه پيمانکار عمليات موضوع پيمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقي مانده و يا نقايص کارها مربوط به قسمت عمده اي از يک کار اساسي و يا به صورتي نباشد که استفاده از کار انجام شده را غيرممکن سازد ميتواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت کرده و نماينده خود را براي عضويت در کميسيون تحويل معرفي کند و در عين حال انجام دادن کارهاي جزيي باقيمانده را نيزتقبل کند. کميسيون تحويل موقت فهرستي از معايب و نقايص کارها وعمليات ناتمام را تنظيم و ضميمه صورت مجلس تحويل موقت ميکند و براي رفع نقايص و تکميل کارهاي ناتمام مهلتي براي پيمانکار تعيين و به دستگاه نظارت ماموريت ميدهد که در راس مهلت مزبور عمليات را مجددآً بازديد کند و اگر براساس فهرست نقايص، هيچگونه عيب  و نقص و کار ناتمامي باقي نمانده باشد صورت مجلس تحويل موقت و گواهي رفع  نقايص و معايب را براي کارفرما ارسال ميآند تا پس ازتصويب او به پيمانکار ابلاغ شود.

در صورتي که پيمانکار حاضر به رفع نقايص و معايب نباشد کارفرما حق دارد معايب و نقايص و تکميل کارهاي ناتمام را راسآً و يا به هر ترتيبي که مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار يا هر نوع مطالبات وسپردهاي که پيمانکار نزد او دارد برداشت کند.

?-?  ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

پس از تصويب صورت مجلس تحويل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد ميشود.

?-?  ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت

ضمانت نامه پيش پرداخت تا پايان مدت پيمان  معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعيتها بتدريج تقليل مييابد به نحوي که کل پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت مستهلک ميشود.

?-?  تهيه صورت وضعيت قطعى

به محض آنکه تحويل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاري پيمانکار اقدام به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي کارهاي انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعي ماخذ تصفيه نهايي پيمانکار خواهد بود وپس از امضاي آن از طرف کارفرما و پيمانکار براي طرفين قطعي است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.

?-?  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

چنانچه پيمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسليم ضمانتنامه دريافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس  از تصويب صورت مجلس تحويل موقت از طرف کارفرما به پيمانکار مسترد ميشود.

?-?  برچيدن کارگاه

پيمانکار بايد در پايان کار نسبت به برچيدن و تخريب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نمايد. هزينه هاي مربوط به برچيدن کارگاه کلا به عهده پيمانکار است و مصالح حاصل از تخريب نيز به وي تعلق دارد.

?-? دوره تضمين

حسن انجام عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدتي که در قرارداد مشخص شده است تضمين ميشود. اگر در دوره تضمين معايب و نقايص در کار مشاهده شود که ناشي از عدم رعايت مشخصات مذکور در مدارک پيمان باشد پيمانکار مکلف است آن معايب  و نقايص را به هزينه خود رفع نمايد. در غير اين صورت، کارفرما حق دارد معايب و نقايص را راسآً يا به هر ترتيب که مقتضي بداند رفع نموده و هزينه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.

?-? تحويل قطعى

کارفرما پس از پايان دوره تضمين به تقاضاي پيمانکاراعضاي کميسيون تحويل را تعيين و به پيمانکار معرفي ميکند.کميسيون مزبور پس از بازديد کارها، هرگاه عيب و نقصي مشاهده نکند تحويل قطعي انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظيم و تصويب آن به پيمانکار ابلاغ ميشود.

?-?  استرداد نصف ديگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

نصف ديگر وجه الضمان پس از تصويب صورت مجلس تحويل قطعي از طرف کارفرما به پيمانکار مسترد ميشود.

 

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : accountable
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ شناسايي نارسايي هاي سيستم هزينه يابي محصولات صنعت فولاد ايران
 A.A.B/ ارايه مدل تعيين ميزان مخارج سرمايه اي در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداري
 A.C.D/ عامل هاي هوشمند در تجارت الکترونيک
 A.A.B/ عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران
 A.C.D/ چالش هاي حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد