صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
بررسي وضعيت موجود گندم در ايران
تعداد بازدید : 6287
 
 بررسي وضعيت موجود توليد گندم در ايران • بخش 1- اهميت گندم در اقتصاد ايران • بخش 2- توليد گندم در ايران • بخش 3- مزيت نسبي توليد گندم • بخش 4- خريد گندم از كشاورزان داخلي • بخش 5- هزينة توليد گندم • بخش 6- مصرف گندم در ايران توليد گندم از اهميت فراواني در اقتصاد ايران برخوردار است. نان غذاي اصلي ايرانيان را تشكيل مي دهد و از آنجا كه گندم عمده ترين مادة ‌اولية‌ نان است، حدود 40 درصد از اراضي ديم به كشت اين محصول اختصاص دارد. در اين فصل وضعيت توليد گندم در ايران از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار خواهد گرفت . براساس اطلاعات گردآوري شده در بخش دوم از اين فصل توليد گندم و ساير متغيرهاي وابسته، در 20 سال اخير از رشد برخوردار بوده اند. ميانگين توليد گندم در دهة‌ اخير حدود 10ميليون تن در سال بوده است. در ادامة اين بخش وضعيت توليد گندم در دو سال زراعي اخير به تفكيك استانها ارائه مي گردد. همچنين روند توليد گندم آبي و گندم ديم در استانهاي كشور در يك دورة 13 ساله بررسي خواهد شد . براساس تحليل انجام گرفته در بخش سوم، مزيت نسبي، توليد گندم آبي در اكثر استانهاي كشور بررسي و توجيهات آن مشخص مي گردد. بخش چهارم به شناخت وضعيت قيمت گذاري گندم در ايران اختصاص دارد. در دهه اخير به طور متوسط حدود 50 درصد از گندم توليد شده در كشور تحت سياست خريد تضميني، توسط دولت خريداري شده است . سهم مذكور از آغاز دهة 70 به بعد جهش قابل توجهي داشته است. در بخش پنجم هزينة توليد گندم از زواياي مختلف مورد شناسايي قرار مي گيرد. بخش شش به مصرف گندم در ايران اختصاص دارد. كل مصرف گندم كشور در سال 1378 حدود 5/15 ميليون تن، مصرف سرانه 245 كيلوگرم و مصرف سرانه خوراكي 175 كيلوگرم بوده است. به طور متوسط هر ساله حدود 30 درصد از مصرف از طريق واردات تأمين مي گردد. بخش پاياني به شناخت ضمني از وضعيت توليد غلات عمده، به ويژه توليد در طي برنامه هاي توسعه، اختصاص يافته است. 1-2- اهميت گندم در اقتصاد ايران : شرايط لازم براي توليد گندم در اكثر استانهاي ايران فراهم است. گندم در جيرة غذايي مردم نقش اساسي دارد و زراعت آن توسط كشاورزان ايراني از اهميت حياتي برخوردار است. بخش قابل توجهي از زمينهاي آبي و ديم كشور به زراعت گندم اختصاص دارد، به همين دليل طرحهاي مربوط به توسعه كشت و افزايش توليد گندم در برنامة توسعه كشور از اهميت خاصي برخوردار هستند. عليرغم اينكه اجراي طرح محوري گندم از سال 1368 منجر به بهبود نسبي در عملكرد در هكتار اين محصول گرديده است اما باز هم در زمينة تأمين نياز كشور و رسيدن تا سطح خودكفايي فاصله زيادي وجود دارد. متوسط توليد گندم كشور از 2/4 ميليون تن در دهه 1340 به 2/5 ميليون تن در دهه 1350 فزوني يافت و در ادامه اين روند افزايشي، توليد طي دهه 1360 به حدود 7 ميليون تن افزايش يافته است. در سال 1378 توليد گندم كشور به حدود 6/8 ميليون تن رسيد. رقم مذكور در مقايسه با سالهاي قبل كاهش قابل توجهي را نشان مي دهد. توليد گندم در سالهاي 1376 و 1377 بترتيب حدود 10 و 9/11 ميليون تن گزارش شده است. كاهش شديد توليد در سال 1378 به خاطر وقوع خشكسالي در اين سال مي باشد. توليد گندم در سال 1379 نسبت به سال قبل كاهش داشت و به رقم 08/8 ميليون تن رسيد. براساس ارقام موجود براي سال 1378 ميانگين عملكرد در هكتار گندم آبي كشور حدود 95/3 و ميانگين عملكرد در هكتار گندم ديم حدود 593 كيلوگرم مي باشد. كاهش راندمان توليد گندم بويژه در مورد گندم ديم به دليل وقوع خشكسالي شديد در سال 1378 مي باشد. در سال 1379 عملكرد در هكتار گندم آبي باز هم كاهش يافت و به 2788 كيلوگرم رسيد. عملكرد در هكتار گندم ديم با حدود 100 كيلوگرم رشد تا حد 701 كيلوگرم افزايش يافت. هر ساله دولت به منظور تهيه گندم مورد نياز كشور اقدام به تعيين قيمت تضميني براي اين محصول استراتژيك مي نمايند. كشاورزان با در نظر گرفتن قيمت تعيين شده براي گندم و ساير محصولات رقيب اقدام به تعيين الگوي كشت مي نمايد. اگر قيمت در بازارهاي عمده فروشي بالاتر از قيمت تضميني دولتي باشد كشاورز ترجيح مي دهد كه گندم خود را در بازارهاي محلي به فروش برساند و يا به صورت خود مصرفي عمل نمايد. در سال 1378 از مجموع 8674 هزار تن گندم توليدي، 3914 هزار تن آن توسط دولت خريداري شده است كه حدود 45 درصد از كل توليد را شامل مي شود. با توجه به ميزان مصرف، مصرف سرانه و ساير مصارف گندم هر ساله در صد قابل توجهي از نياز داخلي از طريق واردات تأمين مي گردد. براساس بررسيهاي به عمل با توجه به رشد جمعيت و مصرف طي سالهاي گذشته مقدار مصرف گندم در ايران با نرخ رشد 5/3 درصد در پايان برنامه اول توسعه به 4/12 ميليون تن رسيد. براساس محاسبه انجام گرفته مصرف كل گندم در سال 1378 (شامل انواع مصرف از قبيل: مصرف خوراكي خانوار، خوراك دام، مصارف بذري و مي شود) به حدود 5/15 ميليون تن رسيده است. بديهي است براساس ارقام ذكر شده هر ساله بخش زيادي از نياز كشور بايد از طريق واردات تأمين گردد. در سال 1378 مقدار 6155 هزار تن گندم وارد كشور شده است كه اين رقم بيش از 40 درصد مصرف كشور را شامل مي شود. 2-2-توليد گندم : اين بخش به بررسي روند تغييرات توليد گندم كشور در يك دوره 20 ساله، پردازش اطلاعات مربوط به توليد گندم استانها در دو سال اخير (1378 و 1379) و روند تغييرات توليد گندم و ساير متغيرهاي مربوطه (سطح زير كشت و راندمان توليد) براي يك دوره 13ساله اختصاص دارد. 1-2-2-بررسي روند تغييرات توليد گندم در ايران: جدول (1-2) به بررسي و شناخت روند تغييرات سطح زير كشت، توليد و عملكرد در هكتار گندم به تفكيك آبي و ديم اختصاص دارد. بر اساس ارقام اين جدول و نمودارهاي مربوطه (نمودار سطح زير كشت گندم در ايران، توليد گندم در ايران و عملكرد در هكتار گندم آبي و ديم در ايران) نتايج ذيل به دست مي آيد. جمع سطح زير كشت گندم در طول دوره بررسي (سالهاي 1360 و 1379) از روند نزولي بسيار كندي برخوردار است. درطي همين دوره ميزان توليد گندم آ‎بي افزايش قابل ملاحظه اي دارد. افزايش مذكور به ويژه بعد از سال 1368، اجراي طرح محوري گندم، شتاب بيشتري گرفته است. با توجه به اينكه توليد گندم ديم ارتباط مستقيمي با ميزان بارندگي دارد، ميزان آن از نوسان زيادي برخوردار است. افزايش توليد گندم آبي موجب گرديده است كه كل توليد از روند صعودي قابل توجهي برخوردار باشد. با در نظر گرفتن اين نكته كه سطح زير كشت تغيير چنداني نداشته است، افزايش توليد ناشي از افزايش قابل ملاحظه عملكرد در هكتار به ويژه در مورد گندم آبي است. بيشترين ميزان توليد گندم به سال 1377 تعلق دارد. در اين سال راندمان توليد گندم آبي و ديم در سطح مطلوبي نسبت به بقية سالها قرار دارد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه شرايط آب و هوايي در سال مذكور وضعيت بهتري داشته است. در ادامه جدول 1-2 روند تغييرات سطح زير كشت، توليد و عملكرد درهكتار به تفكيك گندم آبي و ديم مورد بررسي قرار مي گيرد. در طول سالهاي 1361 تا 1379 سطح زير كشت گندم آبي و گندم ديم هر ساله به ترتيب 5/4 و 9/6 درصد رشد داشته اند. ميانگين رشد سالانه سطح زير كشت گندم ديم در دهة 1360، معادل 9/6 درصد بوده است. اين نرخ رشد در دهة 70 تا سطح 2 درصد كاهش مي يابد. بالعكس ميانگين رشد سالانه براي گندم ديم در دهة 70 بيشتر از دهة 60 مي باشد. در طول دوره بررسي متوسط تغيير سالانه در ميزان توليد گندم آبي و گندم ديم، مثبت بوده است. در حالي كه توليد گندم ديم از افزايش 5/21 درصدي برخوردار است، ميانگين رشد سالانه توليد گندم آبي، 4/9 بوده است. با مشاهده جدول مشخص مي گردد كه به طور نسبي، افزايش توليد گندم آبي در دهة 60 و توليد گندم ديم در دهة 70 از افزايش بيشتري برخوردار بوده است. ميانگين رشد سالانه توليد گندم (اعم از آبي و ديم) در دهة 60 حدود 6/11 درصد و در دهة 70 حدود 7/9 مي باشد. راندمان توليد به عنوان يك شاخص مهم براي ارزيابي برنامه هاي اجرا شده در زمينه توسعة كشاورزي تلقي مي شود. براساس اين جدول ميانگين رشد سالانة عملكرد در هكتار گندم آبي براي سه دوره 6 زماني مورد نظر (سالهاي 1379 -1360 ، دهة 60 و دهة 70) حدود 3/7 درصد بوده است. باردهي توليد در زمينه گندم ديـم از رشد بيشتـري برخوردار است، به گونه اي كه رقم مورد نظر براي رشد سه دوره پيش گفته حدود 19 درصد است. با مرور دوباره جدول مي توان اثر وضعيت جوي را بر ميزان توليد گندم ملاحظه نمود. در حالي كه ستون مربوط به تغييرات سطح زير كشت از ثبات نسبي برخوردار است، ارقام نشان دهنده ميزان توليد و عملكرد در هكتار نوسان زيادي را نشان مي دهند. نوسان يادشده در مورد گندم ديم بيشتر وجود دارد. تغيير در توليد -2-2-بررسي روند تغييرات توليد گندم در استانهاي كشور: زراعت گندم به دو صورت بهاره و پاييزه امكان پذير است. همچنين سازگاري اين محصول با زمينهاي آبي و ديم اين موقعيت را فراهم آورده است كه گندم در تمام استانهاي كشور زراعت شود اطلاعات جداول (4-2) و (11-2) به بررسي وضعيت توليد گندم در استانهاي كشور در دوره زماني 1367 تا 1379 مي پردازد. آمار مذكور مي تواند بيانگر روند تغييرات حادث شده براي توليد گندم در استانهاي مختلف كشور و از اين حيث مورد استفاده كارشناسان اقتصادي و كشاورزي قرار گيرد. اطلاعات مذكور از آمار نامه هاي وزارت كشاورزي استخراج گرديده است. در طرح آمار كشاورزي از نمونه گيري طبقه بندي دو مرحله اي استفاده مي شود. مبناي عمل در اين طرح سرشماري هاي كشاورزي مي باشد. در مرحلة اول طرح در هر شهر تعدادي آبادي نمونه (در كل كشور حدود 10 هزار آبادي نمـونه) و در مرحـله دوم در آبادي هاي نمونه تعدادي بهره بردار نمونه (حدود هزار بهره بردار در سطح كشور) انتخاب مي شوند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري، طبقه بندي و پردازش مي گردد. 3 جدول (4-2)، (5-2)و (6-2) به ارائه اطلاعات توليد گندم آبي، توليد گندم ديم و جمع توليد گندم مي پردازند. جداول (7-2)، (8-2)و (9-2) به ترتيب به بررسي سطح زير كشت گندم آبي، سطح زير كشت گندم ديم و كل سطح زير كشت اختصاص دارد. ارقام مندرج در جدول (9-2) از جمع نظير به نظير ستونهاي جداول (7-2)و (8-2) به دست آمده است. در جداول (10-2) و (11-2) عملكرد در هكتار گندم آبي و گندم ديم آورده شده است. ارقام جدول اخير از اطلاعات جداول ماقبل استخراج شده است. در مورد جداول توجه به 3 نكته ضروري است: الف) اطلاعات استان اردبيل تا سال 1372 در رديف استان آذربايجان شرقي لحاظ شده است. همچنين ارقام مربوط به 2 استان قزوين (تا سال 1370)و قم (تا سال 1374) به ترتيب در استانهاي زنجان و تهران آمده است. ب) تا قبل از تشكيل استان گلستان آمار منطقه گرگان و گنبد به عنوان يك سازمان كشاورزي مستقل در آمار نامه هاي كشاورزي ذكر شده است. بنابراين اطلاعات مربوط به استان گلستان تا قبل از تقسيم استان مازندران مربوط به منطقه گرگان و گنبد است. ج) براي بدست آوردن اطلاعات استان كرمان بايد رديف مربوط به اين استان را با منطقه جيرفت و كهنوج جمع كرد. در جداول (11-2مكرر) آخرين اطلاعات موجود براي سطح زير كشت، توليد و عملكرد در هكتار گندم به تفكيك آبي و ديم در شهرستان هاي استان خراسان ذكر گرديده است. نكته بسيار مهم در جدول مذكور كاهش شديد در سطح زير كشت و همچنين توليد گندم در استان است. سطح زير كشت گندم در سال زراعي 79-1378 در مقايسه با سال 1373 (به عنوان بهترين سال)، بيش از 170 درصد كاهش نشان مي دهد. عامل مذكور به همراه پايين بودن بازدهي توليد گندم باعث گرديده است كه استان خراسان تا حد زيادي جايگاه خود را در توليد گندم در كشور از دست بدهد. (مراجعه شود به نمودارهاي 12-2 تا 19-2). نكته مهم ديگر پايين بودن عملكرد در هكتار گندم ديم در بسياري از شهرستانهاي استان است. عملكرد در هكتار گندم ديم در شهرستان هاي بيرجند، تربت جام و تربت حيدريه به ترتيب 2/82 ،160 و 9/174 كيلو گرم بوده است كه بيانگر خشكسالي شديد در سال زراعي مورد نظر است. براساس ارقام اين جدول زراعت گندم ديم در تعدادي از شهرستانهاي استان در حد بسيار پايين (در حد صفر) بوده است. و عملكرد در هكتار سالهاي 1369 و 1378 قابل توجه است
 
نویسنده: مصطفي پزشکي
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 بررسي روند اجراي طرح ملي ايجاد واحدهاي توليد نان صنعتي
 نان را محترم شماريم
 A.A.B/ ارتباط فقر آهن با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان كم توان ذهني شهر تهران
 A.A.B/ اصول تغذيه در سيره پيامبر اعظم (ص)
 A.A.C/ غذاهاي دريايي كاهش ميزان ابتلا به بيمارى ها
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد