صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
تعداد بازدید : 889
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
 به منظور سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر آن در دانشگاه مازندران پس از تدوين كليات تحقيق مروري بر مطالعات پيشين و ارائه چهارچوب نظري تحقيق 7 فرضيه ارائه شد. روش پژوهش پيمايشي بوده و تكنيك جمع آوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده بوده است. حجم نمونه برابر 380 نفر بوده است كه به تفكيك جنس، رشته تحصيلي و مقاطع تحصيلي نمونه گيري شده اند. تكنيكهاي عمده آماري در اين تحقيق ضريب تااو كندال، ضريب رو اسپيرمن، آزمون معني داري Tau و آزمون معني داري رو،‌ ضريب V كرامرز، تحليل رگرسيون چندمتغيره، جداول يك بعدي،‌ دوبعدي و نمودارهاي هيستوگرام و ميله اي بوده است. با وارسي فرضيات تحقيق نتايج زير شكل گرفته است:
1- رابطه معنادار و منفي بين انتظارات شغلي دانشجويان و نگرش آنان به آينده شغلي خود وجود دارد.
2- رابطه معناداري بين متغير پيشرفت تحصيلي و متغير نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود ديده نمي شود.
3- رابطه معنادار و منفي بين ميزان تحصيلات و مقاطع تحصيلي دانشجويان با نگرش آنان به آينده شغلي خود مشاهده مي شود.
4- رابطه معنادار و منفي بين رشته تحصيلي دانشجويان و نگرش آنان به آينده شغلي خود وجود دارد.
5- رابطه معنادار ومنفي بين پايگاه اقتصادي و اجتماعي دانشجويان و نگرش آنان به آينده شغلي خود وجود دارد.
6- رابطه معنادار و مستقيم بين نگرش دانشجويان به سياستهاي توسعه اقتصادي و نگرش آنها به آينده شغلي خود وجود دارد.
7- رابطه معنادار و مستقيم بين نگرش دانشجويان به بازار عرضه و تقاضاي نيروي انساني و نگرش آنها به آينده شغلي خود وجود دارد.
در خاتمه نتايج حاكي از اين است كه نگرش عمده دانشجويان به آينده شغلي خود منفي است.  
 

 
نویسنده: داوود رضي
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 31-30 پاييز و زمستان 1381
تاریخ : پاييز و زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 A.A.B/ عوامل موثر بر ايجاد فاصله نسل ها و دوري از وفاق اجتماعي تحليلي از ديدگاه جامعه شناسي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد