صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
تعداد بازدید : 872
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 هدف اين مقاله بررسي ساخت قدرت در خانواده هاي ساكن شهر شيراز و عوامل مؤثر بر آن است. تحقيق به روش پيمايشي انجام شده و داده ها از يك نمونه 300 نفري از زنان متأهل ساكن شهر شيراز در زمستان 1374 گردآوري شده است.
در اين تحقيق ساخت قدرت در خانواده با دو مفهوم " الگوي تقسيم كار" و " الگوي تصميم گيري" قدرت زن و شوهر در خانواده اندازه گيري شد.
واكاوي داده ها با به كارگيري فن رگرسيون چند متغيره انجام شد. الگوي تصميم گيري در خانواده بيشتر تحت تأثير تحصيلات شوهر، منزلت شغلي شوهر، و محل تولد زن بود. الگوي تقسيم كار در خانواده به طور عمده تحت تأثير ميزان تحصيل زن، وضعيت اشتغال زن و سن شوهر بود. در نتيجه متغيرهاي مهمي كه در شكل دهي ساخت قدرت در خانواده هاي شيرازي مؤثر بودند، به اين شرح شناسايي شدند: تحصيلات، شغل، محل تولد زن و سن شوهر. 

 
نویسنده: محمدكريم منصوريان ، فرحناز قادري
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 31-30 پاييز و زمستان 1381
تاریخ : پاييز و زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 A.A.B/ عوامل موثر بر ايجاد فاصله نسل ها و دوري از وفاق اجتماعي تحليلي از ديدگاه جامعه شناسي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد