صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ عوامل موثر بر ايجاد فاصله نسل ها و دوري از وفاق اجتماعي تحليلي از ديدگاه جامعه شناسي
تعداد بازدید : 759
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
 تغييرات سريع اجتماعي طي قرن بيستم علاوه بر آثار و پيامدهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كه در برداشته است، پديده " فاصله نسلي" را نيز موجب شده است؛ يعني فاصله فكري، سليقه اي،‌ ارزشي و رفتاري كه به طور عام بين نسلهاي مختلف پديدار گرديده است. اين جريان خود يكپارچگي و وفاق اجتماعي را نيز به مخاطره انداخته است. بعضي از اهل نظر و تحليلگران اجتماعي، توسعه اقتصادي را عامل ظهور " فاصله نسلي" معرفي كرده اند،‌ در حالي كه بعضي ديگر توسعه فرهنگي را در اين پديده دخيل مي دانند. " فاصله نسلي" گرچه در ابتدا از جوامع صنعتي برخاست، ولي به سرعت و به موازات ورود فرهنگ جديد صنعتي به ساير جوامع، نسلها و گروههاي مختلف اجتماعي و جمعيتي اين جوامع نيز با اين تفاوتهاي ارزشي و هنجاري آشنا شدند. نوسازي اجتماعي خود نيز در ظهور و تسريع اين پديده نقشي مؤثر داشته است. با توجه به سرعت تغييرات اجتماعي و نوسازي در ابعاد مختلف آن در قرن بيست و يكم، احتمال بروز هر چه بيشتر فاصله نسلي در آينده، حتي بيشتر از گذشته، وجود دارد. عواملي نيز چون سواد و آموزش، بهره گيري از تسهيلات و خدمات فرهنگي، تأثيرپذيري هر چه بيشتر جوانان از جريان نوسازي اجتماعي و نظاير آن، آنها را در مقايسه با نسلهاي قديم در معرض تغييرات بيشتري قرار داده است. همين طور، دستيابي به شاخصهاي توسعه چون فقرزدايي، توسعه آموزش و پرورش، توسعه و بهبود بهداشت و… هر يك در جاي خود گروهها و نسلهاي بالقوه تأثيرپذير را با اولياء و نسل هاي قديمي تر جامعه متفاوت كرده است. در اين تحقيق سعي شده است تا پيامدهاي تغييرات اجتماعي مهارناشدني حتي الامكان تبيين گردد. در تبيين پديده " فاصله نسلي" و دور شدن از وفاق اجتماعي، از آراي گوناگون جامعه شناسان، روان شناسان اجتماعي و… نيز استفاده شده است، و در نهايت پيشنهادها و راهكارهايي در اين زمينه ارائه گرديده است  
 

 
نویسنده: محمدتقي شيخي
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 31-30 پاييز و زمستان 1381
تاریخ : پاييز و زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد