صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر هويت ديني جوانان در شيراز
تعداد بازدید : 674
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 هويت يكي از مفاهيم پيچيده در جامعه شناسي است و مطالعاتي كه در مورد آن انجام مي شود، اهميت ويژه اي دارند. در اين مقاله به بررسي هويت مذهبي جوانان در شيراز و تعيين مهمترين عوامل مؤثر بر آن، پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق از يك نمونه 400 نفري كه به صورت نمونه گيري خوشه اي از جامعه آماري 252350 نفري انتخاب شده اند، نشان مي دهد كه جنسيت، ميزان مذهبي بودن والدين و دوستان و ميزان دنياگرايي بيشترين تأثير را برهويت مذهبي جوانان داشته است. تحليل چند متغيره نشان مي دهد كه از ميان اين متغيرها،‌ ميزان مذهبي بودن دوستان بيشترين تأثير را بر هويت مذهبي جوانان داشته (بتا=0.454) وپس از آن ميزان دنياگرايي مهمترين متغير ظاهر شده است (بتا= 0.220-) نتايج آماره تحليل مسير نشان مي دهد كه متغيرهاي مهمي مانند تحصيلات و ميزان رضايتمندي سياسي و جهاني شدن، به صورت غيرمستقيم بر هويت مذهبي اثر داشته اند، به اين صورت كه تأثير ميزان رضايتمندي سياسي و جهاني شدن بيشتر از طريق ميزان دنياگرايي بر هويت مذهبي اعمال شده است (0.547=R2). نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه منابع تفسير كنش در دنياي مدرن متكثر شده اند و دين به عنوان يك منبع مهم تفسيري با آنها به رقابت پرداخته است.

 
نویسنده: محمدتقي ايمان پور ، مريم سروش
مترجم :
منبع : مجله مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني (اصفهان) – شماره 31-30 پاييز و زمستان 1381
تاریخ : پاييز و زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد