صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ جايگاه حكمروايي خوب برنامه ريزي شهري طرح متروي تهران
تعداد بازدید : 520
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
به طور كلي نظريه هاي برنامه ريزي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند. دسته اول برنامه ريزي را از جنبه فرايند بررسي مي كند (برنامه ريزي فرايندي) و دسته دوم با محصول و نتيجه برنامه ريزي سروكار دارد (برنامه ريزي محصولي). در تحقيق حاضر، برنامه ريزي براي اجراي طرح متروي تهران (كه مورد مطالعه اين تحقيق است) از ديدگاه فرايندي بررسي شده است. به اين معنا كه مراحل تصميم گيري و برنامه ريزي براي اجراي طرح مزبور و آثاري كه اين برنامه ريزي از خود به جاي گذاشته است، مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين ميان، جايگاه الگوي حكمروايي خوب (نظام اداره خوب) كه شامل اصولي از قبيل مشاركت، پاسخگويي، شهروندي، شفاف بودن، كارآمدي، قانون مداري و نظاير اينهاست، در جهت بررسي نقش مردم در فرايند برنامه ريزي براي طرح ياد شده و ميزان تعامل اضلاع حاكميت (مسوولان، مردم و بخش خصوصي) بررسي شده است. الگوي مربوط به آن (حكمروايي خوب) كه از اواخر دهه 1980 م. مطرح شده است، به طور كلي به فرايندي اشاره دارد كه تصميمها و اعمال قدرت در آن شكل مي گيرد و جايگاهي است كه دولت، مردم و بخشهاي خصوصي به تعامل با يكديگر مي پردازند.
الگوي حكمروايي خوب در زمان حاضر در مجامع بين المللي و محافل كارشناسي تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعه نيافتگي تلقي مي شود و مديريت سطح محلي، گريز و گزيري از آن ندارد، زيرا اثر بخش ترين، كم هزينه ترين و پايدارترين شيوه اعمال مديريتي است كه توسعه منطقه اي و در نتيجه توسعه ملي را نيز به دنبال دارد.
به اين ترتيب ابتدا كلياتي در زمينه تاريخچه مترو (زمان و علت طرح مترو، مطرح كنندگان و مشاركت كنندگان در برنامه ريزي و اجراي طرح) ارايه شده است. سپس مصاحبه اي با مسوولان مترو و افراد ساكن يكي از ايستگاههاي مترو (ايستگاه امام خميني تهران) در زمينه ميزان مشاركت مردم در طرح ياد شده و ميزان رعايت اصول حكمروايي خوب از طرف مسوولان، صورت گرفته است. در ادامه نيز به بررسي، تجزيه و تحليل آنها به صورت توصيفي - تحليلي و با استفاده از آزمون Spss،‌ پرداخته مي شود. در نهايت نيز به جمع بندي و ارايه پيشنهادات مربوط به آن اقدام خواهد شد. نتيجه كلي كه از اين تحقيق حاصل شد، اين است كه در طرح ياد شده، برنامه ريزي براي مردم بوده است نه برنامه ريزي با مردم، زيرا كه مردم در فرايند برنامه ريزي و اجراي طرح نقش خاصي نداشتند و تنها نظاره گر و استفاده كننده از نتايج طرح بوده اند (برنامه ريزي از بالا و ديوان سالارانه). در اين تحقيق، اصول حكمروايي خوب به هيچ عنوان رعايت نشده است. بديهي است كه تبعات نامطلوبي را هم از خود به جاي گذاشته است، زيرا زماني كه مسوولان به حقوق شهروندي توجهي نمي كنند، به طور طبيعي مردم نيز خود را در قبال طرح، مسوول نخواهند ديد و اين عوامل مانع توسعه منطقه اي و در نهايت توسعه ملي خواهد شد.

 
نویسنده: حسن اسماعيل زاده ، مظفر صرافي
مترجم :
منبع : فصلنامه مدرس علوم انساني – شماره (پياپي 48) ويژه نامه جغرافيا پاييز 1385
تاریخ : پاييز 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ كاربرد مدل مرتبه – اندازه در ارزيابي و تعادل بخشي نظام شبكه شهري در ايران
 A.A.B/ تحليلي از ويژگي ها و عملكرد بخش مسكن در شهر اصفهان
 A.A.B/ تحليل درباره لزوم به كارگيري پردازش تصاوير آن- لاين در طرح هاي برنامه ريزي شهري كلانشهر تهران
 A.A.B/ توسعه كالبدي تهران در فرايند مدرنسيم، پست مدرنيسم و جهاني شدن
 A.A.B/ تأثير نوسازي شهري فن گرا بر ايجاد حس لامكاني: مطالعه موردي پروژه نواب
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد