صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي افراد حقيقي در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: بورس اوراق بهادار منطقه اي اصفهان)
تعداد بازدید : 479
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 امروزه، دستيابي به اهداف اقتصادي هر كشوري بدون مشاركت عمومي افراد آن كشور، امري غير قابل تصور است. يكي از راه هاي مشاركت افراد در توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري در بازار سرمايه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار مي باشد، چرا كه از اين طريق پس اندازهاي كوچك و سرگردان مردم به سمت فعاليت هاي مولد و توليدي سوق پيدا كرده و چرخ توليد و اقتصاد به حركت در مي آيد.
هدف اصلي از نگارش پژوهش حاضر، بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي اشخاص حقيقي در بورس اوراق بهادار و به صورت مطالعه موردي در بورس منطقه اي اصفهان مي باشد. هدف مذكور بوسيله متغير هايي همچون سابقه سودآوري، تبليغات (اطلاع رساني) پيرامون سرمايه گذاري در بورس، فرهنگ سهامداري، گروه هاي مرجع، عوامل اقتصادي، عوامل سياسي، عمليات كارگزاران و مكان جغرافيايي به عنوان سوال هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي از شاخه ميداني است. روش گردآوري مباحث نظري به صورت كتابخانه اي و داده هاي آن نمونه گيري از جامعه بزرگتر بوسيله پرسشنامه بوده است. در اين پژوهش از آزمون هاي t تك نمونه اي جهت آزمون سوالات پژوهش، t مستقل و تحليل واريانس تك عاملي جهت تعيين معنادار بودن تفاوت نظرات سهامداران و آزمون فريدمن جهت رتبه بندي عوامل و سوال ها، استفاده شده است.
نتايج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاكي از آن است كه فقط عواملي همچون سابقه سودآوري، فرهنگ سهامداري، گروه هاي مرجع، عوامل اقتصادي و عوامل سياسي بر جذب سرمايه اشخاص حقيقي در بورس منطقه اي اصفهان تاثير گذار بوده و از بين اين عوامل، عوامل سياسي و دارا بودن فرهنگ سهامداري به عنوان دو عامل مهمتر و داراي تاثيرگذاري بيشتر شناخته شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش مورد استفاده تصميم گيرندگان سازمان بورس اوراق بهادار به ويژه بورس اوراق بهادار منطقه اي اصفهان، سياستگذاران بخش بازار سرمايه و كليه عوامل در گير در امر گسترش، توسعه و پويايي بورس اوراق بهادار ايران قرار مي گيرد.

 
نویسنده: مهدي ابزري ، سعيد صمدي ، علي صفري
مترجم :
منبع : مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان – جلد 21 – پاييز و زمستان 1385
تاریخ : پاييز و زمستان 1385
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
 A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد