صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير نوبت كاري بر رضامندي زناشويي پرستاران
تعداد بازدید : 897
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير نوبت كاري بر رضامندي زناشويي پرستاران زن و متغيرهاي پيش بيني كننده رضايت زناشويي آنان اجرا گرديد. روش پژوهش از نوع علي- مقايسه اي است كه نمونه آماري آن به طور مساوي از بين پرستاران شاغل در نوبت شب و پرستاران روزكار از 6 بيمارستان، شامل 2 بيمارستان دانشگاهي، 2 بيمارستان خصوصي و 2 بيمارستان نظامي، به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند و رضامندي زناشويي 10 نفر از پرستاران شاغل در نوبت شب و 10 نفر از پرستاران شاغل در نوبت روز هر يك از بيمارستان ها شامل 120 پرستار زن با پرسشنامه 115 ماده اي «انريچ» مورد اندازه گيري قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با روش هاي آماري t براي گروه هاي مستقل و تحليل مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در دو مولفه «روابط جنسي» و «نظارت مالي» در سطح معناداري 0.02 زنان پرستار شب كار به طور ميانگين پايين تر هستند. نتايج نشان دهنده اين است كه افراد در گذار زمان با اين پديده منطبق شده اند و اكنون نوبت كاري تاثيرات خود را در مواردي كه نياز بيشتري به نزديكي فيزيكي همسران است، مي گذارد. تحليل مسير نشان داد كه نوبت كاري داراي اثر مستقيم با ضريب 0.09 و اثر غيرمستقيم از طريق «ارتباط» و تاثير آن بر «رابطه جنسي» و «نظارت مالي» برابر با 0.08 است كه در نتيجه اثرات مستقيم و غيرمستقيم نوبت كاري بر رضايت زناشويي 0.17 است. اين نتايج لزوم بررسي آموزش نوبت كاران در زمينه روش هاي مديريت زمان بر كاهش تاثيرات منفي نوبت كاري را نشان مي دهد.

 
نویسنده: محمود حيدري ، سوسن حسين پور
مترجم :
منبع : فصلنامه خانواده پژوهي – شماره 8 – زمستان 1385
تاریخ : زمستان 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته پرستاري (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تأثير همكاري مشاور اطلاعاتي بر چگونگي اجراي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد پرستاري
 A.A.C/ Associations between maternal health literacy and prenatal care and pregnancy outcome
 A.A.C/ Family experiences of patients admitted in intensive care unit -ICU
 A.A.C/ Accreditation of nursing education in Iran: Documenting the process
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد