صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
تعداد بازدید : 553
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


هدف از انجام مطالعه حاضر مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در پاي چرخيده به داخل و خارج و نرمال در حرکت فرود تک پا بود. آزمودني هاي تحقيق را 30 نفر (15 مرد و 15 زن) از دانشجويان فاقد هرگونه آسيب (سن 22.00±1.73 سال و وزن 73.32±7.24 کيلوگرم و قد 175.08±5.34 سانتي متر) رشته تربيت بدني تشکيل دادند. آزمودني ها بر اساس تست افتادگي ناوي در هر جنس در سه گروه پاي چرخيده به داخل و خارج و معمولي قرار گرفتند. آزمودني ها از روي جعبه اي به ارتفاع 30 سانتي متر و به فاصله 15 سانتي متر از صفحه نيرو، به صورت تك پا روي مرکز صفحه نيرو فرود آمدند. اطلاعات مربوط به نيروها از طريق صفحه نيرو جمع آوري و بوسيله تقسيم کردن بر وزن افراد، نرمال و سپس فيلتر گرديدند. حداکثر نيروي عکس العمل زمين در جهت خلفي به عنوان نيروي برشي قدامي زانو (معادل فشار بر ACL) در نظر گرفته شد. جهت مقايسه سه گروه پاي مردان و همينطور مقايسه سه گروه پاي زنان از تحليل واريانس يک راهه استفاده گرديد. نتايج نشان داد گروه پاي چرخيده به داخل زنان نسبت به دو گروه ديگر زنان تفاوت معناداري از لحاظ نيروي برشي قدامي زانو دارند. احتمالا زناني که پاي چرخيده به داخل دارند نسبت به دو گروه ديگر زنان بيشتر در معرض صدمه به ACL مي باشند.

 
نویسنده: حيدر صادقي ، سيد صدرالدين شجاع الدين ، هادي اكبري
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 11 – بهار و تابستان 1387
تاریخ : بهار و تابستان 1387
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 A.A.B/ سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد