صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير تمرين استقامتي و بي تمريني بر پراکسيداسيون ليپيد و دستگاه ضد اکسايشي موش هاي ويستار
تعداد بازدید : 548
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير فعاليت ورزشي استقامتي و يک دوره بي تمريني متعاقب آن، بر ميزان پراکسيداسيون ليپيد (MDA) و پاسخ دستگاه ضد اکسايشي (FRAP، اسيد اوريک، بيلي روبين و پروتئين تام) بود. بديـن منظور 35 سر مـوش نر 3 ماهه به صـورت تصادفي در 2 گروه تمـرين استقامتي (n=20) و کنترل (n=15، بدون هيچ گونه برنامه تمريني) قرار گرفتند. آزمودنيهاي گروه تمريني به مدت 12 هفته ، هفته اي 3 جلسه، با مدت و شدت مشخص تمرين کردند (از هفته هشتم تا دوازدهم 5 سر موش از آزمودني هاي اين گروه، بي تمريني را تجربه کردند تا اثرات بي تمريني بررسي شود). آزمودنيها به صورت جداگانه در آزمايشگاه حيوانات با شرايط کنترل شده [دما، رطوبت و چرخه روشنايي – تاريکي (12:12 ساعت)] نگهداري شده و از غذاي استاندارد موش استفاده کردند. ارزيابي متغيرهاي MDA و FRAP به صورت دستي، و ارزيابي ساير متغيرها توسط کيت انجام گرفت. پس از سه مرحله خونگيري [24 ساعت پس از اولين جلسه تمريني، در انتهاي هفته هشتم و انتهاي هفته دوازدهم] نتايج حاصل از آناليز واريانس دو راهه با اندازه گيريهاي مکرر نشان داد دو گروه در مراحل مختلف ارزيابي در هيچ يک از متغيرهاي مورد نظر با يکديگر تفاوت معني داري نداشته اند. اما ، در گروه استقامتي طي زمانهاي مختلف اندازه گيري به لحاظ شاخصهاي اسيد اوريک (P=0.000) و بيلي روبين (P=0.00) تفاوت معناداري مشاهده شد. در کل، اين تحقيق نشان مي دهد يک دوره تمرين استقامتي باعث ايجاد استرس اکسايشي قابل ملاحظه اي (اکسايش ليپيد) نشده است، هرچند سازگاريهاي نسبي در دستگاه ضد اکسايشي موشها به وجود آمد.

 
نویسنده: عباسعلي گائيني ، داريوش شيخ الاسلامي وطني ، عبدالامير علامه ، علي اصغر رواسي ، محمدرضا كردي ، مهدي مقرنسي ، ابوالفضل دادخواه تهراني
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 11 – بهار و تابستان 1387
تاریخ : بهار و تابستان 1387
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد