صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ رابطه صفات شخصيتي (مدل پنج عاملي شخصيت) بازيكنان حرفه اي بسكتبال با ميزان غيبت آنان
تعداد بازدید : 637
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين مدل پنج عاملي شخصيت و غيبت بسكتباليست هاي ليگ برتر ايران اجرا شد. روش مورد استفاده در اين تحقيق از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين تحقيق ورزشكاران مرد نخبه بسكتبال، و نمونه ها شامل ورزشكاران شركت كننده در ليگ برتر بسكتبال در سال 1384 (195 نفر) بودند. سابقه غيبت سال هاي 1383 و 1384 ورزشكاران از بايگاني باشگاه ها استخراج شد. همچنين ويژگي هاي شخصيتي ورزشكاران از طريق پرسشنامه شخصيتي مك كري و كوستا، و ويژگي هاي فردي و جمعيت شناختي توسط پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسي قرار گرفت. فرضيه هاي تحقيق با استفاده از آزمون همبستگي مجذور خي توافقي پيرسون مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج نشان داد، در مقايسه با نمونه هاي هنجاري مردان عادي، ميزان روان نژندي ورزشكاران نخبه بسكتبال در حد متوسط، ميزان برون گرايي در حد بالا، ميزان انعطاف پذيري در حد متوسط، ميزان دلپذير بودن در حد كم، و ميزان وظيفه شناسي آنان در حد متوسط بود. همچنين، بين صفات شخصيتي روان نژندي، برون گرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، و وظيفه شناسي با غيبت رابطه معني داري وجود نداشت (P<0.05). بين ويژگي هاي فردي (سن، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل، تعداد افراد تحت تكفل، سابقه فعاليت ورزشي، باشگاهي، ملي، و غيبت قبلي) با غيبت رابطه معني داري وجود نداشت (P<0.05). بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش مدل پنج عاملي شخصيت در محيط ورزش بسكتبال مبناي سودمندي براي آزمايش رفتار منفي غيبت نيست (امكان سنجي رابطه ) و با وجود پايداري قابل توجه ويژگي هاي شخصيتي، سازمان ها مي توانند با تغيير محيط يا با ارايه دستورالعمل هاي انضباطي غيبت را كنترل كنند.

 
نویسنده: رضا نيك بخش ، بتول مشرف جوادي ، سيد اميرمحمد مظفري
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد