صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تغييرات مرکز فشار بدن در اجراي شوت جفت موفق و ناموفق در مردان بسکتباليست نخبه
تعداد بازدید : 516
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


شناسايي فاکتورهاي تاثيرگذار در موفقيت شوت جفت، به عنوان امتيازآورترين و کاربردي ترين شوت در بسکتبال، نقش مهمي در ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد ورزشکاران دارد. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين رابطه بين برخي پارامترهاي کينتيکي بدن انسان در چهار حالت آمادگي، خميدگي، پرش و فرود با نتيجه شوت جفت در دو مسافت (4.25 متر) و (6.25 متر) در مردان بسکتباليست نخبه بود. بدين منظور شش نفر از بهترين شوت کننده هاي تيم ملي با ميانگين سني (23.33±3.04 سال)، قد (189.67±2.21 سانتي متر)، وزن (84±5.58 کيلوگرم)، سابقه بازي (10±2.5 سال) که همگي راست دست بودند و در دو پست گارد راس و فوروارد بازي مي کردند و سابقه عضويت در تيم هاي ملي را نيز دارا بودند، در اين تحقيق شرکت نمودند. ابتدا به بازيکنان توضيح داده شد که به صورت ثابت و بدون دريبل از دو مسافت 4.25 متر و 6.25 متر به صورت عمود بر تخته اقدام به اجراي مهارت شوت جفت نمايند ولي براي آنها در مورد موفق و ناموفق بودن شوت جفت و هدف محقق توضيحي بيان نشد. فرم رضايتنامه توسط بازيكنان تكميل و از آزمودني ها خواسته شد روي صفحه نيرو قرار بگيرند و از دو مسافت 4.25 متر و 6.25 متر اقدام به شوت کنند. اطلاعات مربوط به يک شوت موفق (ورود توپ به درون حلقه بدون برخورد به تخته يا لبه حلقه) و يک شوت ناموفق (برخورد توپ به حلقه و يا تخته و اوت شدن) ثبت و از نرم افزار وين آناليز، براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد. مقايسه ميانگين و انحراف استاندارد پارامترهاي مربوط به موقعيت قرارگيري مرکز فشار بدن در چهار وضعيت آمادگي، خميدگي، پرش و فرود T3، T2، T1) و (T4 در دو محور x و y براي دو شوت جفت موفق و ناموفق با استفاده از نرم افزار spss-13، با به کارگيري روش آماري ويلکاکسون (p<0.05) انجام شد. در محور y ها (مولفه خلفي - قدامي) در مسافت 4.25 متر غير از وضعيت T1 (آمادگي) و در بقيه وضعيت ها مرکز فشار در شوت موفق در فاصله دورتري (به طور ميانگين 13 ميليمتر) از مبدا نسبت به شوت ناموفق، قرار گرفته بود. در شوت جفت سه امتيازي، در دو وضعيت T3 (پرش) و T4 (فرود) مرکز فشار در شوت جفت موفق در فاصله دورتري (به طور ميانگين 27.5 ميليمتر) از مبدا نسبت به شوت جفت ناموفق قرار گرفت، و در شوت جفت سه امتيازي ناموفق، مرکز فشار در وضعيت هاي T1 (آمادگي) و T2 (خميدگي) در فاصله دورتري (به طور ميانگين 23 ميليمتر) از مبدا نسبت به شوت موفق واقع شده بود. نتايج بدست آمده بيانگر اين نکته بود که موقعيت قرارگيري مرکز فشار در وضعيت خميدگي (بخصوص در شوت جفت سه امتيازي) مي تواند به عنوان يک عامل مهم و موثر بر نتيجه شوت جفت باشد.

 
نویسنده: حيدر صادقي ، زهره برهاني كاخكي ، محمد شريعت زاده جنيدي
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد