صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي عنصر محصول از عناصر آميخته بازاريابي در ليگ برتر فوتبال كشور
تعداد بازدید : 570
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


پژوهش حاضر با بهره گيري از چارچوب آميخته بازاريابي و با در نظر داشتن عناصر چهارگانه آميخته بازاريابي که ارکان و اساس بازاريابي را در هر صنعتي و از جمله در ورزش تشکيل مي دهد و شامل عنصرهاي محصول، مکان، ترويج و قيمت مي باشد، در راستاي بررسي وضعيت ليگ فوتبال حرفه اي ايران صورت گرفته است. در اين بررسي از ميان عناصر چهارگانه آميخته بازاريابي سعي در توصيف عنصر محصول (ليگ فوتبال) و نيز مقايسه وضعيت متغيرهاي تشکيل دهنده هر يک در بين ليگ هاي فوتبال ايران، و دو کشور منتخب آسيايي ژاپن و کره جنوبي شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي مديران باشگاه هاي شاغل در ليگ هاي برتر فوتبال ايران، كره جنوبي و ژاپن، بوده كه به سوالات پرسشنامه تهيه شده توسط محققين پاسخ گفته اند. در اين مطالعه، با توجه به اينكه سطح اندازه گيري سوالات پرسشنامه فاصله اي بوده و متغير مورد بررسي، كمي و پيوسته مي باشد، از مدل هاي آمار پارامتريك و روش تحليل واريانس چندگانه يكطرفه استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش حاکي از آنست که از ديدگاه مديران باشگاه هاي حاضر در ليگ فوتبال ايران اکثريت متغيرهاي مورد بررسي از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نمي باشند، در اين ميان ليگ ژاپن نسبت به ليگ هاي ايران و کره جنوبي از وضعيت مناسب تري برخوردار مي باشد.

 
نویسنده: رضا محمدكاظمي ، فريدون تندنويس ، محمد خبيري ، بتول مشرف جوادي
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد