صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ ارتباط قدرت عضلات شكم و باز كننده مفصل ران با ميزان قوس كمر
تعداد بازدید : 836
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


تاكنون بر اساس فرضيات كندال و همكارانش، عقيده بر آن بوده است كه ضعف عضلات شكم و باز كننده مفصل ران، سبب چرخش قدامي لگن و افزايش ميزان قوس كمري مي شود. اما برخي از تحقيقات اخير صحت اين فرضيه را مورد سوال قرار داده اند. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي ارتباط قدرت عضلات شكم و باز كننده مفصل ران با ميزان قوس كمر بود. آزمودني هاي تحقيق، 90 مرد سالم غير ورزشكار با ميانگين سن 21.9±1.79 سال، وزن 70.44±10.54 كيلوگرم و قد 176.86±6.07 سانتي متر بودند. ميزان قوس كمر، قدرت عضلات شكم و قدرت عضلات باز كننده مفصل ران، به ترتيب به وسيله خط كش منعطف، آزمون پايين آوردن مستقيم پاها و دينامومتر ديجيتال اندازه گيري شد. يافته هاي تحقيق با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و همبستگي ميان متغيرها، تجزيه و تحليل گرديد. نتايج، رابطه معني داري ميان قدرت عضلات شكم با ميزان قوس كمر (r=0.11) و قدرت عضلات بازكننده پاي راست (r=0.11) و چپ (r=0.11) با ميزان قوس كمر را نشان ندادند. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، به نظر نمي رسد كه ضعف و يا قدرت عضلات شكم و باز كننده مفصل ران به صورت مطلق و بدون توجه به تعادل عضلاني موجود در ناحيه كمري- لگني بتواند در تغييرات ميزان قوس كمر موثر باشد. به بيان ديگر، بايد عملكرد ساير عضلات ناحيه كمري- لگني را نيز مورد توجه قرار داد و صرفا با توجه به ميزان ضعف و يا قدرت برخي از عضلات اين ناحيه، در مورد تجويز حركات اصلاحي تصميم گيري نشود.

 
نویسنده: فواد صيدي ، رضا رجبي ، اسماعيل ابراهيمي تكامجاني ، علي اكبر جديديان
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد