صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ اثر تغيير همپوشي تجمع هاي سلولي قشر به روش پيش نشانه کردن بر زمان واكنش تکليف توليد نيرو
تعداد بازدید : 513
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


فرايند برنامه ريزي حركتي (تعيين و آماده سازي پارامترهاي برنامه حرکتي)، يكي از موضوعات مورد بحث در کنترل حرکتي است. تحقيق حاضر به منظور شناخت بيشتر اين فرايند، با استفاده از روش پيش نشانه کردن پارامتر به بررسي اثر ميزان همپوشي تجمع هاي سلولي قشر مخ، مستقل از نوع پيش نشانه بر زمان واکنش (RT) پرداخت. بدين منظور 18 دانشجوي داوطلب در دامنه سني 25-20 سال با استفاده از دستگاه پيش نشانه کردن پارامتر، طي 5 جلسه تحت 6 وضعيت (2 وضعيت پيش نشانه اندام با همپوشي کم و زياد، 2 وضعيت پيش نشانه نيرو با همپوشي کم و متوسط، 2 وضعيت پيش نشانه جهت با همپوشي متوسط و زياد) قرار گرفتند. تکليف مورد بررسي توليد نيروي ايزومتريک بلافاصله پس از نمايش هدف بود. زمان واکنش در وضعيت هاي مختلف اندازه گيري شده و با استفاده از 3 تحليل واريانس 2 (همپوشي) در 4 (جلسه) با سنجش هاي مکرر تجزيه و تحليل شد. مطابق نتايج، فقط اثر اصلي همپوشي و جلسه معني دار بود (p<0.05). در وضعيت  هاي داراي پيش نشانه يکسان، با افزايش همپوشي RT به طور معني داري کاهش يافت. يافته ها نشان داد که موافق نظريه تجمع سلولي قشر، RT تابعي از ميزان همپوشي تجمع هاي سلولي است.

 
نویسنده: معصومه شجاعي
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد